Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam với Công tác hiện đại hóa nền hành chính
Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính, góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Từ năm 2011 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều Đề án, Kế hoạch, Chương trình nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính theo từng giai đoạn, từng năm; trong đó, chú trọng công tác hiện đại hóa nền hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng, thực hiện có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng, khai thác nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ chuyên ngành (như: CSDL hộ nghèo, CSDL người có công, CSDL dạy nghề, CSDL bảo trợ xã hội, CSDL quản lý người lao động…); tích hợp nhiều CSDL chuyên ngành trên Trang thông tin điện tử. Sở cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) từ năm 2013 và chuyển đổi sang hệ thống Q-Office mới từ tháng 7/2020 đáp ứng được yêu cầu liên thông văn bản điện tử các cấp, tích hợp chữ ký số điện tử. Từ năm 2009, Sở xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và hằng năm thường xuyên rà soát, đánh giá, mở rộng, cải tiến hệ thống cho phù hợp hơn; năm 2018, đã chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì hệ thống này cho đến nay.

Việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã giúp cho việc theo dõi, tổng hợp, phân tích số liệu có liên quan của ngành cũng như dự báo, định hướng chỉ đạo trong thời gian đến của lãnh đạo được kịp thời, hiệu quả; mặt khác, đã tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong giải quyết hồ sơ, thủ tục trên các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh.

           Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổ chức rà soát, đánh giá những hạn chế, tồn tại, bất cập trong Công tác hiện đại hóa nền hành chính của Sở; có các giải pháp khắc phục và kịp thời thực hiện chuyển đổi, áp dụng khoa học công nghệ mới vào trong quản lý nhà nước nhằm từng bước thực hiện chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hơn hiệu quả thực hiện chính trị của Sở, Ngành.

Hội nghị tập huấn sử dụng Q-Office mới tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Văn Hoàng .Ngày đăng: 28/12/2020 .Lượt xem: 427 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trực thuộc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office), thư điện tử công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Tỉnh Quảng Nam tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video