Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 6125/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.
Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình.


Hoạt động truyền thông về Bình đẳng giới

Thông điệp (khẩu hiệu) tuyên truyền của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 bao gồm:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

2. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020.

3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6. Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19.

7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.

8. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

9. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

10. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.

11. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

14. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

15. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

16. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

17. Hãy lên tiếng khi bị bạo lưc. Mọi người sẽ giúp bạn!

Nội dung các hoạt động trọng tâm được triển khai đó là:

- Tập trung tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động gắn với tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Kết luận số 56-KL/TU ngày 06/12/2016, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 6083/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh hành động về bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; thông qua hệ thống đài phát thanh - truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở; thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội hữu ích; xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông tuyên truyền cho cộng đồng...

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2020“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, gặp mặt, biểu dương những gương điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng... phù hợp với tình hình thực tiễn của Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong phòng, chống dịch Covid - 19.

- Thường xuyên giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị và huyện, thị xã, thành phố trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.


Đồng chí Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
phát biểu tại Hội thảo thúc đẩy Bình đẳng giới đến năm 2020

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2020 và tuyên truyền cổ động trực quan về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt là phòng, ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động, các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2020, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Các Sở, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động và phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi quản lý, phụ trách.

Chi tiết Kế hoạch số 6125/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh xem tại đâyKH 6125 cua UB tinh trien khai Thang hanh dong binh dang gioi &PCBLG nam 2020.pdf

Người đăng: Đoàn Thị Hoài Nhi .Ngày đăng: 25/10/2020 .Lượt xem: 726 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
Thư Chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Quảng Nam - Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Hơn 34 tỷ đồng thực hiện chương trình sữa học đường năm 2021
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, tặng quà trẻ em huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Bộ LĐ-TB&XH tập huấn về hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình hình thiên tai
Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng, chống đuối nước trẻ em
Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước
Trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật trẻ em"
Quân khu 5 đỡ đầu các cháu mồ côi do sạt lở đất tại Nam Trà My
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phát động Cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em"
Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em và những yếu tố liên quan tại Quảng Nam
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Tăng cường hệ thống bảo vệ và chăm sóc thay thế cho trẻ em
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em để trẻ em có thể phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em
Khởi động Chiến dịch an toàn trên mạng cho trẻ em gái
CÔNG BỐ Báo cáo rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: KHOẢNG CÁCH CÒN XA
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở, ngành thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có HCĐB tại các cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên, tặng quà Tết Trung thu tại điểm trường vùng cao Tắk Pổ (Nam Trà My)
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Điện Bàn
Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ
Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới
ĐÓN 29 HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ TỪ ĐÀ NẴNG
HỎI-ĐÁP VỀ LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2019
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video