Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Chiều ngày 13/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã bước vào chương trình làm việc buổi cuối cùng và tiến hành bế mạc Đại hội.

Chiều ngày 13/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiếp tục tham luận, thảo luận góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII… Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Có 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những nội dung chủ yếu sau: 
Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 9,53%/năm. Ba nhiệm vụ đột phá tiếp tục thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả khá rõ nét; chất lượng tăng trưởng nền kinh tế được nâng lên. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; diện mạo thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng. Dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp được nâng cao; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên...
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đại hội đã thống nhất đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
Về mục tiêu tổng quát
Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Về các nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
a. Các chỉ tiêu về kinh tế
(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%.
(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng.
(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm).
(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%. Đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng 35,5% (trong đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%.
(5) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.
(6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.
(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%.
(8) Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách.
(9) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.
b. Các chỉ tiêu về xã hội
(10) Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%).
(11) Đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035. 
(12) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng.
(13) Năng suất lao động xã hội bình quân từ 188 - 192 triệu đồng/lao động/năm.
(14) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người. 
(15) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 - 72%.
(16) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sỹ/01 vạn dân; 43,6 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%. 
(17) Đến năm 2025, có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
(18) Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ. 
c. Các chỉ tiêu về môi trường 
(19) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.
(20) Đến năm 2025, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%.
(21) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.
(22) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được khắc phục ô nhiễm và đưa ra khỏi danh mục.
(23) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.
d. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh.
(24) Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 
(25) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

 
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII  thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII phát biểu nhận nhiệm vụ.
Diễn văn Bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường  nhấn mạnh, sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 
Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

 
Đ.c Phan Việt Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đây chính là sản phẩm trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, niềm tin, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đối với sự phát triển đi lên của Quảng Nam trong giai đoạn mới. 
Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đủ số lượng 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đủ uy tín, năng lực, khả năng quy tụ để đảm nhận trọng trách lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội tin tưởng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và bồi đắp thêm những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, luôn xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, xứng đáng đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Với những kết quả tốt đẹp đó, chúng ta tự hào khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian đến.
Thành công của Đại hội là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường sắp đến với những thời cơ, vận hội mới, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đó, Đại hội tin tưởng các đồng chí đại biểu dự Đại hội hôm nay sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc và trực tiếp là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối quan trọng để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. 
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của con người xứ Quảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030…

(Tác giả: Phi Anh, Phạm Điểm)


Nguồn tin: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Đoàn Thị Hoài Nhi .Ngày đăng: 13/10/2020 .Lượt xem: 207 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ LĐ-TB&XH tập huấn về hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình hình thiên tai
Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng, chống đuối nước trẻ em
Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước
Trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật trẻ em"
Quân khu 5 đỡ đầu các cháu mồ côi do sạt lở đất tại Nam Trà My
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020
Học sinh vùng sạt lở ở Phước Sơn: Chông chênh đường đến trường
Đưa chuyên gia địa chất đến Trà Leng (huyện Nam Trà My) hỗ trợ tìm 14 người đang mất tích
Nỗi đau của người ở lại!
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phát động Cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em"
Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em và những yếu tố liên quan tại Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tăng cường hệ thống bảo vệ và chăm sóc thay thế cho trẻ em
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em để trẻ em có thể phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em
Khởi động Chiến dịch an toàn trên mạng cho trẻ em gái
CÔNG BỐ Báo cáo rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: KHOẢNG CÁCH CÒN XA
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở, ngành thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có HCĐB tại các cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên, tặng quà Tết Trung thu tại điểm trường vùng cao Tắk Pổ (Nam Trà My)
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Điện Bàn
Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ
Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới
ĐÓN 29 HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ TỪ ĐÀ NẴNG
HỎI-ĐÁP VỀ LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2019
Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019
Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Hội thảo tham vấn Dự thảo nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo: 6 tháng cuối năm 2020: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo; an toàn lao động; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Chung tay vì sự an toàn của trẻ em
    
1   2  
    


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video