Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/NQ-CP) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra yêu cầu: Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chỉ hỗ trợ cho đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; không để lợi dụng, trục lợi chính sách; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát quá trình lập danh sách đối tượng thụ hưởng và việc triển khai thực hiện các chính sách; có phương thức chi hỗ trợ phù hợp, kịp thời, thuận lợi; đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể theo hướng Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng đủ điều kiện. Riêng đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động thì đơn vị chủ trì thực hiện công tác cho vay và các nội dung liên quan là Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam.

Kế hoạch cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện; thời gian hoàn thành; đối tượng, điều kiện hỗ trợ; mức, thời gian hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện; hồ sơ đề nghị giải quyết theo từng nhóm chính sách.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định 1214/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc cân đối nguồn, tham mưu phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ; hướng dẫn thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành và thực hiện các nội dung công việc liên quan khác.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể các cấp giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; thành lập các Tổ Giám sát để giám sát, phản biện trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. 

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả đối với 03 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tiếp đó, các địa phương đang khẩn trương giải quyết chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng còn lại quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 17/05/2020 .Lượt xem: 420 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính