Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Những nội dung cần quan tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
Trên cơ sở Kế hoạch số 7504/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2020, Quyết định số 395/QĐ-LĐTBXH ngày 23/12/2020 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần lưu ý các nội dung trọng tâm

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”:

- Nâng cao vài trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em.

- Đưa nội dung Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua của địa phương hằng năm; bố trí  nguồn lực của địa phương đầu tư triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tăng cường trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến địa bàn dân cư; biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, những mô hình, điển hình tốt về bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và triển khai thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025:

- Truyền thông, giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

- Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ. Thiết lập đầu mối phối hợp, xử lý thông tin giữa địa phương với Tổng đài trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện và phối hợp đánh giá tổng kết các Quyết định, Kế hoạch, Đề án của UBND tỉnh về công tác công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2015. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng các Mô hình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chú ý phát triển các loại hình tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em các cấp. Hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.


Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao học bổng, quà cho các trẻ em có HCKK

4. Củng cố, kiện toàn Ban bảo vệ trẻ em cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn. Riêng đối với cấp xã, phường, thị trấn,  theo quy định tại khoản 2, Điều 94 Luật trẻ em và Công văn số 4541/LĐTBXH-TE ngày 24/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, từ các thành viên trong Ban bảo vệ trẻ em thành lập nhóm thường trực Bảo vệ trẻ và ban hành quy chế hoạt động để giúp UBND, chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền trẻ em ở địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục vận động xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm và lên án các hành vi, vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại, bóc lột và xao nhãng đối với trẻ em.

- Tập trung cao điểm tổ chức các hoạt động: Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết trung thu, Tết Nguyên đán… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và trẻ em về thực hiện quyền trẻ em, đồng thời tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho mọi trẻ em.

- Tăng cường công tác quảng bá Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Tổng đài Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam 18001581 để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu; phối hợp, kết nối với Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, Tổng đài Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam trong việc tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, chú trọng nâng cao năng lực trong việc thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại tại cấp xã, phường, thị trấn; thực hiện chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chú ý duy trì thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em; thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

7. Tổ chức tập huấn Luật Trẻ em 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, lao động trẻ em, trẻ em bị mua bán, bắt cóc trẻ em... cho cán bộ quân dân chính xã, thôn, cộng tác viên, giáo viên, phụ huynh và trẻ em.

8. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tích cực vận động nhiều nguồn lực xã hội để trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp cơ sở. Huy động và phối hợp các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân và đơn vị hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thực hiện trên địa bàn.

Người đăng: Đoàn Thị Hoài Nhi .Ngày đăng: 22/04/2020 .Lượt xem: 799 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
CÔNG ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI” VÀ KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 VÀ 1981 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
“Vì nụ cười phụ nữ”: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid - 19
Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
Thư Chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Quảng Nam - Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Hơn 34 tỷ đồng thực hiện chương trình sữa học đường năm 2021
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, tặng quà trẻ em huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Bộ LĐ-TB&XH tập huấn về hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình hình thiên tai
Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng, chống đuối nước trẻ em
Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Tuổi trẻ Đoàn TN Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020).
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức phòng ngừa lao động trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em có nguy cơ, trẻ em tham gia lao động.
Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá sự tham gia của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em các cấp tại tỉnh Quảng Nam
Tập huấn triển khai Luật Trẻ em và các chuyên đề về trẻ em tại cộng đồng 2019
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video