Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 04/02/2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Sở về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Do một số chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở có sự thay đổi khi thực hiện việc điều động, sắp xếp, bổ nhiệm trong thời gian vừa qua; ngày  31/3/2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Quyết định số 117/QĐ-LĐTBXH về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Sở về phòng, chống dịch COVID-19. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có: Giám đốc Sở là Trưởng Ban, 02  Phó Giám đốc Sở là Phó Trưởng ban (trong đó, 01 đồng chí là Phó Trưởng ban thường trực); thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Chánh Thanh tra Sở (trong đó, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở là thành viên thường trực).

Ban Chỉ đạo của Sở về phòng, chống dịch COVID-19 có các nhiệm vụ: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19. Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở là bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời đề xuất, tham mưu lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo các biện pháp giải quyết phù hợp; tham mưu thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo chỉ đạo, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch COVID-19 đang tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của các cấp ủy Đảng, chính quyền về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở gắn với việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020; Công văn số 2700-CV/TU ngày 26/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/3/2020, các Công văn số 1777/UBND-NC, số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...


Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 07/04/2020 .Lượt xem: 785 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích