Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/11/2019, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 319/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở, áp dụng đối với các đối tượng sau: Các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Sở; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam; các tổ chức, cá nhân ngoài ngành, ngoài tỉnh có thành tích hoặc có nhiều đóng góp cho ngành, địa phương.

          Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có 07 chương, 26 điều; trong đó, một số nội dung đáng lưu ý như sau:

* Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng:

- Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác và cá nhân có nhiều sáng kiến trong lao động, công tác.

- Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn.

- Không xem xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho người đứng đầu các phòng, đơn vị khi tập thể các phòng, đơn vị đó không đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và không đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” trở lên khi tập thể các phòng, đơn vị do cá nhân đó lãnh đạo trong năm đề nghị khen thưởng không đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (trừ trường hợp tập thể đó không thuộc đối tượng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”).

* Thời gian, điều kiện công tác để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một số trường hợp đặc biệt:

- Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại phòng, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị, địa phương mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

* Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của Sở. Trong đó, các phòng thuộc Sở: Đề nghị không quá 30% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng phòng; các đơn vị trực thuộc Sở: Đề nghị không quá 12% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng đơn vị.

* Tập thể được xét tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” phải là “Tập thể lao động xuất sắc”; đồng thời, tổ chức Đảng (nếu có, kể cả sinh hoạt ghép) phải được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; các đoàn thể (nếu có) đạt vững mạnh, cơ quan được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa (nếu thuộc đối tượng được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa).

* Tỷ lệ cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở: Đối với các phòng thuộc Sở không quá 30% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng phòng; đối với các đơn vị trực thuộc Sở không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng đơn vị.

* Số lượng cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Không quá 05% trong tổng số công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; cụ thể: không quá 05% tổng số công chức, người lao động làm việc tại các khối Văn phòng Sở và không quá 05% tổng số công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở. Đối tượng đề nghị khen thưởng phải đảm bảo theo tỷ lệ quy định: Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) chiếm từ 50% trở lên trong tổng số cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

* Số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt, chuyên đề: Tối đa không quá 05 tập thể, 10 cá nhân đối với tổng kết và 03 tập thể, 05 cá nhân đối với sơ kết (trừ trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh).

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 05/12/2019 .Lượt xem: 716 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video