Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh(kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND) áp dụng cho các đối tượng là: Cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh, huyện, xã; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các Hội có tính đặc thù của Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đại biểu HĐND các cấp.

Tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nêu trên; cụ thể là sửa đổi, bổ sung các điều quy định về “Thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng”; “Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng”. Theo đó, trình tự, thủ tục trình xin chủ trương, quyết định cử đi học phụ thuộc vào đối tượng đi học và nội dung đào tạo, bồi dưỡng.

Trường hợp đi học lý luận chính trị trình độ cao cấp, cử nhân và đại học chính trị (bằng 2) các chuyên ngành xây dựng Đảng: Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định cử đi học; đối với các chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.

Trường hợp đi học lý luận chính trị trình độ trung cấp: Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành ban hành Quyết định cử đi học.

Đối với các trường hợp đi học các lớp đào tạo chuyên môn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học và các nội dung bồi dưỡng là kiến thức an ninh quốc phòng hoặc kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước: Tùy theo từng đối tượng học (thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh/Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý; thuộc Khối nhà nước hay thuộc khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội); cơ quan chủ trì tổ chức lớp (là Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hay các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp) mà thực hiện trình tự thủ tục, quyết định cử đi học khác nhau. Trong đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy); nhưng nếu thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thì Thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định cử đi học (sau khi có văn bản thẩm định thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Ban Cán sự  Đảng UBND tỉnh/Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý nhưng theo học các khóa bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế hay bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Quyết định cử đi học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Ban Cán sự  Đảng UBND tỉnh/Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý đi học các lớp đào tạo chuyên môn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học và các nội dung bồi dưỡng là kiến thức an ninh quốc phòng; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế hay bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Quyết định cử đi học.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 23/09/2019 .Lượt xem: 719 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video