Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh

Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; Cờ thi đua của UBND tỉnh nhưng do sai sót thông tin (tại bằng, quyết định khen thưởng), bằng bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng hoặc bị mất, thất lạc thì cần lập thủ tục đề nghị cấp đổi, cấp lại theo trình tự sau đây:

1. Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến: Thực hiện việc cấp đổi, cấp lại đối với các trường hợp có hồ sơ lưu trữ tại tỉnh Quảng Nam

a) Đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân (thân nhân cá nhân) được khen thưởng

- Trường hợp đề nghị cấp đổi: Có văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hiện vật khen thưởng bị hư hỏng gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp sai thông tin tại hiện vật hoặc quyết định khen thưởng thì phải kèm theo hồ sơ kê khai thành tích đề nghị khen thưởng và các căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp đề nghị cấp lại: Có văn bản đề nghị cấp lại kèm theo hồ sơ kê khai thành tích đề nghị khen thưởng gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp thông tin được khen thưởng không trùng khớp với thông tin trong quyết định khen thưởng thì phải cung cấp đầy đủ căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp các tập thể, hộ gia đình, cá nhân không trú quán tại tỉnh Quảng Nam thì có văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú) gửi trực tiếp UBND tỉnh Quảng Nam (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) để đề nghị cấp đổi, cấp lại.

b) Đối với UBND cấp xã

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của tập thể, hộ gia đình, cá nhân (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại.

c) Đối với UBND cấp huyện

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của UBND cấp xã (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản của UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại.

d) Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra, xác nhận khen thưởng; có văn bản kèm theo các thông tin minh chứng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đóng dấu hiện vật khen thưởng.

2. Khen thưởng thành tích sau ngày 01/01/1997 (sau thời điểm tái lập tỉnh)

a) Đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân (thân nhân cá nhân) được khen thưởng

- Trường hợp đề nghị cấp đổi: Có văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hiện vật khen thưởng bị hư hỏng gửi cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng. Trường hợp sai thông tin tại hiện vật hoặc quyết định khen thưởng thì phải có các căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp đề nghị cấp lại: Có văn bản đề nghị cấp lại kèm theo các căn cứ pháp lý để chứng minh thông tin đề nghị cấp lại gửi cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng.

b) Đối với UBND cấp huyện; Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học, doanh nghiệp, cơ quan Trung ương thuộc các khối thi đua của tỉnh

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của tập thể, hộ gia đình, cá nhân (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách.

d) Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra, xác nhận khen thưởng; viết, thêu lại hiện vật khen thưởng (đối với Cờ thi đua của UBND tỉnh) hoặc có văn bản kèm theo các thông tin minh chứng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đóng dấu hiện vật khen thưởng (đối với Bằng khen, Bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua).

Lưu ý là đối với các trường hợp cấp đổi/cấp lại do phải điều chỉnh thông tin tại quyết định khen thưởng: Sở Nội vụ có Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh quyết định khen thưởng trước khi tiến hành thủ tục cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng.

Việc đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thực hiện theo 02 đợt trong năm (đợt 1: Từ 25/4 đến ngày 25/5; đợt 2: Từ ngày 20/10 đến ngày 20/11).
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 17/09/2019 .Lượt xem: 646 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video