Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh

Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; Cờ thi đua của UBND tỉnh nhưng do sai sót thông tin (tại bằng, quyết định khen thưởng), bằng bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng hoặc bị mất, thất lạc thì cần lập thủ tục đề nghị cấp đổi, cấp lại theo trình tự sau đây:

1. Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến: Thực hiện việc cấp đổi, cấp lại đối với các trường hợp có hồ sơ lưu trữ tại tỉnh Quảng Nam

a) Đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân (thân nhân cá nhân) được khen thưởng

- Trường hợp đề nghị cấp đổi: Có văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hiện vật khen thưởng bị hư hỏng gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp sai thông tin tại hiện vật hoặc quyết định khen thưởng thì phải kèm theo hồ sơ kê khai thành tích đề nghị khen thưởng và các căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp đề nghị cấp lại: Có văn bản đề nghị cấp lại kèm theo hồ sơ kê khai thành tích đề nghị khen thưởng gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp thông tin được khen thưởng không trùng khớp với thông tin trong quyết định khen thưởng thì phải cung cấp đầy đủ căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp các tập thể, hộ gia đình, cá nhân không trú quán tại tỉnh Quảng Nam thì có văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú) gửi trực tiếp UBND tỉnh Quảng Nam (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) để đề nghị cấp đổi, cấp lại.

b) Đối với UBND cấp xã

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của tập thể, hộ gia đình, cá nhân (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại.

c) Đối với UBND cấp huyện

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của UBND cấp xã (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản của UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại.

d) Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra, xác nhận khen thưởng; có văn bản kèm theo các thông tin minh chứng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đóng dấu hiện vật khen thưởng.

2. Khen thưởng thành tích sau ngày 01/01/1997 (sau thời điểm tái lập tỉnh)

a) Đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân (thân nhân cá nhân) được khen thưởng

- Trường hợp đề nghị cấp đổi: Có văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hiện vật khen thưởng bị hư hỏng gửi cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng. Trường hợp sai thông tin tại hiện vật hoặc quyết định khen thưởng thì phải có các căn cứ pháp lý để chứng minh.

- Trường hợp đề nghị cấp lại: Có văn bản đề nghị cấp lại kèm theo các căn cứ pháp lý để chứng minh thông tin đề nghị cấp lại gửi cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng.

b) Đối với UBND cấp huyện; Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học, doanh nghiệp, cơ quan Trung ương thuộc các khối thi đua của tỉnh

- Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại của tập thể, hộ gia đình, cá nhân (02 bộ bản chính) kèm theo các thông tin minh chứng.

- Văn bản gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam, Sở Nội vụ) đề nghị cấp đổi/cấp lại kèm theo danh sách.

d) Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra, xác nhận khen thưởng; viết, thêu lại hiện vật khen thưởng (đối với Cờ thi đua của UBND tỉnh) hoặc có văn bản kèm theo các thông tin minh chứng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đóng dấu hiện vật khen thưởng (đối với Bằng khen, Bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua).

Lưu ý là đối với các trường hợp cấp đổi/cấp lại do phải điều chỉnh thông tin tại quyết định khen thưởng: Sở Nội vụ có Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh quyết định khen thưởng trước khi tiến hành thủ tục cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng.

Việc đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thực hiện theo 02 đợt trong năm (đợt 1: Từ 25/4 đến ngày 25/5; đợt 2: Từ ngày 20/10 đến ngày 20/11).
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 17/09/2019 .Lượt xem: 106 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập