Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Nhằm đảm bảo tính kịp thời, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch trong đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ sở đó, có giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; ngày 07/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2538/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan) có các nội dung chính như sau:

Công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan phải xem xét đến yếu tố năng động, sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện việc đánh giá đa chiều, lồng ghép các tiêu chí và được tính bằng điểm số cụ thể. Các cơ quan được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định; đối với cơ quan xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó liên quan của người đứng đầu cơ quan đó.

Hàng năm, các cơ quan căn cứ quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quy định và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình để tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí. Tổng số điểm tối đa theo tiêu chí đánh giá là 100 điểm (kể cả điểm cộng); mức điểm cho mỗi tiêu chí là điểm tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó và bị giảm trừ tương ứng theo mức độ thực hiện công việc, nhiệm vụ.  

Trường hợp cơ quan không có nội dung, tiêu chí do UBND tỉnh không giao nhiệm vụ hoặc do đặc thù, điều kiện thực tế không triển khai được thì không đánh giá, chấm điểm nội dung, tiêu chí đó. Tổng số điểm tối đa để đánh giá bằng 100 điểm trừ cho điểm chuẩn của các nội dung, tiêu chí không đánh giá, chấm điểm. Kết quả được quy đổi theo thang điểm 100 để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Từng cơ quan phải có văn bản báo cáo giải trình kèm theo tài liệu chứng minh hiệu quả hoạt động của cơ quan theo các nội dung sau: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị; điểm cộng và điểm trừ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan được xác định theo 11 tiêu chí bao gồm: Kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; công tác cải cách hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI); chế độ thông tin, báo cáo; chế độ họp, hội nghị; công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan; công tác dân vận.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị trong từng cơ quan được xác định theo 05 tiêu chí bao gồm: Thực hiện việc sắp xếp bộ máy và tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền; thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện việc quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất; thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng.

 Điểm cộng (tối đa không quá 08 điểm) được tính đối với cơ quan: Tham mưu ban hành các chính sách, đề án phát sinh mới không nằm trong chương trình công tác hằng năm của tỉnh; có đề tài khoa học, sáng kiến cấp tỉnh trở lên được công nhận; có thành tích nổi trội khác trong công tác.

Điểm trừ được tính đối với cơ quan: Tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, hủy bỏ bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không giải quyết hoặc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền không kịp thời, không thỏa đáng hoặc chậm tiến độ; không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; trong cơ quan có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, cơ quan gửi hồ sơ tự đánh giá, xếp loại trễ hạn cũng bị trừ từ 05 đến 10 điểm trong tổng điểm.

UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ thẩm định tham mưu thực hiện việc rà soát, phân tích, tổng hợp, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét, bỏ phiếu thông qua, đánh giá và trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (nếu có). Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp loại và công bố kết quả xếp loại các cơ quan.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 22/08/2019 .Lượt xem: 840 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video