Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019

Trong tháng 7 năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức các Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019; qua đó, đã cơ bản tổng hợp, đánh giá rõ nét tình hình thực hiện công tác nội vụ trên toàn tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch công tác trong thời gian đến với một số nội dung chính như sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đến nay, có 04 Sở (Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thực hiện sáp nhập Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính thành một đầu mối; có 11 Sở, ngành (Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở VH,TT&DL, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Trường ĐH Quảng Nam) và 11 địa phương đã gửi Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp về Sở Nội vụ. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về: Thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam (trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam); điều chỉnh Phụ lục Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện; cho phép hợp nhất, sáp nhập và giải thể đối với các tổ chức hội cấp tỉnh (sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh vào Hội Đông y tỉnh), cấp huyện theo phân cấp quản lý.  Có 16/18 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng hoạt động trên địa bàn.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung tham mưu triển khai Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và các Phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động...

Tuy nhiên, công tác nội vụ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại:

- Việc thẩm định, trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do các văn bản (Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ) quy định về thẩm quyền phê duyệt (quyết định) vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh chưa thống nhất nên cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính còn chậm. Nguyên nhân: Quá trình sắp xếp các cơ quan được tiến hành trong bối cảnh có nhiều biến động và thay đổi về tổ chức bộ máy nên có sự lúng túng nhất định (hiện nay, Chính phủ đã dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện).

- Một số đơn vị, địa phương, tổ chức hội chưa quan tâm đẩy mạnh sắp xếp các tổ chức hội quần chúng nên tiến độ thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019 chưa theo đúng tiến độ  được giao. Nguyên nhân: Một số địa phương, đơn vị đăng ký nhu cầu thi tuyển vượt quá số biên chế giao, chưa đảm bảo lộ trình tinh giản theo quy định; đăng ký chuyên ngành chưa phù hợp vị trí việc làm...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ngành Nội vụ tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 2275/KH-UBND, 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ thẩm định báo cáo BCĐ 809  trong tháng 7/2019); tiếp tục thực hiện: Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước, Đề án vị trí việc làm sắp xếp đầu mối bên trong các cơ quan trực thuộc Sở, ngành.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt  Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh (dự kiến Sở Nội vụ sẽ thẩm định, trình phê duyệt các Đề án trong quý III/2019).

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án (Phương án) sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trình UBND tỉnh.

- Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, người quản lý doanh nghiệp và các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh...

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019; xét tiếp nhận công chức không qua thi, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 2). Thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (sau khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt).

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính đã đề ra, trọng tâm là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh; Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Kế hoạch về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2020...
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 19/07/2019 .Lượt xem: 766 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video