Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua);


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua với các nội dung cụ thể về tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng áp dụng cho các đối tượng tập thể phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với công chức, viên chức, người lao động là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Kế hoạch xác định các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện hiệu quả theo lộ trình từ nay đến năm 2025; trong đó, các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; tránh hình thức, lãng phí.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong thực hiện Phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: 

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; góp phần cải thiện, nâng cao vị trí thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng.

 + Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kết hợp với luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực lãnh đạo, quản lý; tính chuyên nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ.

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua; phát hiện, đề nghị biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tham mưu đánh giá tổng kết Phong trào thi đua tại Sở vào năm 2025.

- Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 19/07/2019 .Lượt xem: 1064 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video