Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua);


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua với các nội dung cụ thể về tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng áp dụng cho các đối tượng tập thể phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Nội dung thi đua đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với công chức, viên chức, người lao động là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Kế hoạch xác định các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện hiệu quả theo lộ trình từ nay đến năm 2025; trong đó, các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua; tránh hình thức, lãng phí.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong thực hiện Phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: 

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; góp phần cải thiện, nâng cao vị trí thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng.

 + Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kết hợp với luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực lãnh đạo, quản lý; tính chuyên nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ.

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua; phát hiện, đề nghị biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tham mưu đánh giá tổng kết Phong trào thi đua tại Sở vào năm 2025.

- Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 19/07/2019 .Lượt xem: 363 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập