Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam

Từ khi được thành lập đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam luôn hoạt động phù hợp với mục tiêu đề ra, đã  góp phần tập trung nguồn lực (Nhà nước, cộng đồng xã hội) hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn kinh phí huy động được của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các Quỹ đã hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích; thăm hỏi, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng hoặc thân nhân họ... Tuy nhiên, công tác điều hành, quản lý, huy động các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước này vẫn còn những tồn tại, hạn chế đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam. Quỹ hợp nhất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, có tư cách pháp nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh là cơ quan thường trực Quỹ, Văn phòng Quỹ đóng tại trụ sở cơ quan Sở. Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập có trách nhiệm theo dõi, quản lý, điều hành Quỹ.

Việc sắp xếp hợp nhất hai Quỹ (Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam, Bảo trợ trẻ em Quảng Nam) đã tinh gọn hơn cơ cấu tổ chức bộ máy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (tinh giảm 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam). Với mô hình quản lý có sự tham gia trực tiếp của đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan (làm thành viên Ban Quản lý Quỹ) và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban sẽ tạo điều kiện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; qua đó nâng cao hơn hiệu quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng, huy động Quỹ trong thời gian đến.

Hiện nay, cơ quan thường trực Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Quảng Nam đang xúc tiến công tác chuẩn bị để thực hiện việc chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự... cũng như giải quyết các vấn đề liên quan khác để Quỹ chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 8 năm 2019.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 19/07/2019 .Lượt xem: 577 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
    
1   2