Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019

       Ngày 09/7/2019, Khối Thi đua các Sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối Văn hóa - Xã hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh (đại diện đơn vị được cử làm Khối trưởng) và đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh (đại diện đơn vị Khối phó) đồng chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối (bao gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông).

          Hội nghị đã nghe đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 của Khối. Theo đó, các đơn vị thành viên đã quan tâm thực hiện công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được giao; tiếp tục tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020... và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng nhiều hình thức. Công đoàn và Đoàn thanh niên các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia nhất là các hoạt động thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; duy trì nếp sống văn minh công sở; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp... Trong 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; chi đoàn, đoàn cơ sở đạt "Vững mạnh"; cơ quan đạt chuẩn văn hóa...

          Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia ý kiến chia sẻ thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua nhất là về công tác cải cách hành chính, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị ngày càng tinh gọn, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ mang tính phối hợp cao giữa các cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá cao các kết quả Khối Văn hóa - Xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; trong dịp tổng kết thi đua năm 2019, đơn vị Khối trưởng sẽ chủ trì, tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết, kết nối giữa các đơn vị thành viên trong Khối...
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 1023 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
08 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019
"Nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là chúng ta đang chuyển gánh nặng cho thế hệ sau"!
Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chính sách đối với CB, CC, VC và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video