Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 1229/HD-SNV ngày 17/6/2019 hướng dẫn các nội dung về tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua được đề nghị các cấp khen thưởng theo Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng thời với đề nghị tặng thưởng công trình phúc lợi theo quy định, tỉnh Quảng Nam sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền: tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với cấp huyện dẫn đầu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiêu biểu của cấp huyện và xã đặc biệt khó khăn tiêu biểu có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo); tặng Cờ thi đua và thưởng công trình phúc lợi theo quy định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp (liên tục từ 05 năm trở lên); người dân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và là người tiên phong trong giúp đỡ cộng đồng về xóa đói giảm nghèo hoặc người nông dân có phát minh, sáng chế; doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới... sẽ được tỉnh xem xét, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian cho đến ngày 19/8/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Nội vụ tỉnh.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 128 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập