Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 1229/HD-SNV ngày 17/6/2019 hướng dẫn các nội dung về tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua được đề nghị các cấp khen thưởng theo Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng thời với đề nghị tặng thưởng công trình phúc lợi theo quy định, tỉnh Quảng Nam sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền: tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với cấp huyện dẫn đầu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiêu biểu của cấp huyện và xã đặc biệt khó khăn tiêu biểu có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo); tặng Cờ thi đua và thưởng công trình phúc lợi theo quy định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp (liên tục từ 05 năm trở lên); người dân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và là người tiên phong trong giúp đỡ cộng đồng về xóa đói giảm nghèo hoặc người nông dân có phát minh, sáng chế; doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới... sẽ được tỉnh xem xét, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian cho đến ngày 19/8/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Nội vụ tỉnh.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 37 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)