Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ; góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ (gọi tắt là Đề án) và Kế hoạch số 2897/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra; trong đó nội dung trọng tâm là:

 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; đạo đức công vụ...

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ gắn với thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính.

- Tổ chức thi đua, phát động phong trào thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp (giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới; giữa người thực thi nhiệm vụ với tổ chức, cá nhân) với khẩu hiệu “4 xin”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

- Thực hiện việc lồng ghép các nội dung văn hóa công vụ trong quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; việc chấp hành văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại Sở hàng năm.

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện đạo đức công vụ tại các nơi thường xuyên tiếp công dân để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động.

- Đổi mới phương pháp quản lý và làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.

- Thường xuyên kiểm tra, giải quyết những phản ánh của nhân dân về việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành tốt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 32 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)