Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ; góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ (gọi tắt là Đề án) và Kế hoạch số 2897/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra; trong đó nội dung trọng tâm là:

 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; đạo đức công vụ...

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ gắn với thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính.

- Tổ chức thi đua, phát động phong trào thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp (giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới; giữa người thực thi nhiệm vụ với tổ chức, cá nhân) với khẩu hiệu “4 xin”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

- Thực hiện việc lồng ghép các nội dung văn hóa công vụ trong quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; việc chấp hành văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại Sở hàng năm.

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện đạo đức công vụ tại các nơi thường xuyên tiếp công dân để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động.

- Đổi mới phương pháp quản lý và làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.

- Thường xuyên kiểm tra, giải quyết những phản ánh của nhân dân về việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành tốt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 155 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập