Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo về trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu đề ra; đồng thời với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự giác nghiên cứu, học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

          1. Gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ thuộc Sở. Theo đó, Sở thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động cho phù hợp với  yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành gắn với vị trí việc làm; chú trọng luân chuyển công chức, viên chức thuộc Sở nhằm tạo điều kiện cho cán bộ diện quy hoạch được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn công tác.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Sở đã cử đi đào tạo về lý luận chính trị: 25 người (08 cao cấp, 17 trung cấp); về chuyên môn: 14 người (12 thạc sỹ, 02 đại học); các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác: trên một trăm lượt người. Từ năm 2018 đến nay, tại Sở có 11 công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; trên cơ sở đó, quan tâm cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức/tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức/tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng theo quy định; đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2021, 100%  công chức, viên chức thuộc Sở đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về việc không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; xét/thi chuyển ngạch, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp; thi nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp... đối với công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 02/07/2019 .Lượt xem: 754 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video