Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo về trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu đề ra; đồng thời với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự giác nghiên cứu, học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

          1. Gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ thuộc Sở. Theo đó, Sở thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động cho phù hợp với  yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành gắn với vị trí việc làm; chú trọng luân chuyển công chức, viên chức thuộc Sở nhằm tạo điều kiện cho cán bộ diện quy hoạch được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn công tác.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Sở đã cử đi đào tạo về lý luận chính trị: 25 người (08 cao cấp, 17 trung cấp); về chuyên môn: 14 người (12 thạc sỹ, 02 đại học); các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác: trên một trăm lượt người. Từ năm 2018 đến nay, tại Sở có 11 công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; trên cơ sở đó, quan tâm cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức/tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức/tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng theo quy định; đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2021, 100%  công chức, viên chức thuộc Sở đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về việc không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; xét/thi chuyển ngạch, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp; thi nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp... đối với công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 02/07/2019 .Lượt xem: 256 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
08 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019
    
1   2