Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-LĐTBXH ngày 05/01/2019 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính năm 2019; Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị và của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC, NLĐ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tối đa thời gian chi phí của người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng hoạt động của công chức của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

- Giúp CC, VC, NLĐ nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thực trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan.

- Tuyên truyên về hiệu quả, phương thức hoạt động, quy trình, cách thức giải quyết các TTHC ở Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp được biết, tiếp cận và sử dụng.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 66 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.