Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP

Ngày 10/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma tuý công lập (thay thế Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2019.

          Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH có 09 Điều; trong đó, một số nội dung cần lưu ý như sau:

* Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập (bao gồm cả cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng).

* Về cơ cấu tổ chức

Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập được tổ chức không quá 05 phòng, gồm: Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe; Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi; Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán; Phòng Quản lý học viên.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập ban, khu, đội, điểm vệ tinh nhưng phải bảo đảm các quy định sau:

- Đối với cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên có thể thành lập các đội để quản lý học viên;

- Đối với cơ sở cai nghiện ma túy thành lập điểm vệ tinh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Cơ sở cai nghiện ma túy thành lập các khu để quản lý học viên theo quy định tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

* Về khung vị trí việc làm

Có 03 nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành; nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ tại đơn vị.

* Về định mức số lượng người làm việc

- Định mức cán bộ lãnh đạo, quản lý

+ Cơ sở cai nghiện ma túy công lập có dưới 100 học viên: có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

+ Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 học viên trở lên: có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

Cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập khu, đội thì có Trưởng khu, 01 Phó Trưởng khu; Đội trưởng, 01 Phó Đội trưởng và các nhân viên theo quy định.

- Định mức số lượng người làm việc (không kể Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị): Được xác định theo nguyên tắc sau

+ Cơ sở cai nghiện ma tuý có dưới 100 học viên: 01 người quản lý ít nhất 05 học viên bắt buộc và 01 người quản lý ít nhất 07 học viên tự nguyện.

+ Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 đến 500 học viên: 01 người quản lý ít nhất 07 học viên bắt buộc và 01 người quản lý ít nhất 09 học viên tự nguyện.

+ Cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên: 01 người quản lý ít nhất 09 học viên bắt buộc và 01 người quản lý ít nhất 11 học viên tự nguyện.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập cơ sở xã hội để tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng định mức số lượng người làm việc theo như quy định trên.

* Thông tư quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCơ sở cai nghiện ma túy công lập trong thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại cơ sở cai nghiện ma túy theo lộ trình đến hết năm 2020. Trong quá trình thực hiện, số lượng cấp phó người đứng đầu của các tổ chức, đơn vị do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng phải có giải pháp để bảo đảm trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, số lượng cấp phó người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 16/02/2019 .Lượt xem: 802 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH