Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam có 04 Chương, 16 Điều; trong đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Giám đốc Sở (và tương đương), Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc Sở, trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch các Hội có giao biên chế và viên chức theo quy định của Luật Viên chức, lao động hợp đồng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và lao động hợp đồng trong định mức lao động hợp đồng do HĐND tỉnh giao.

 Một số nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập:

 1. Trong công tác “Tuyển dụng viên chức”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức.

- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo quy định sau khi Chủ tịch UBND  tỉnh công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký kết hợp đồng làm việc theo đúng quy định.

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét, quyết định.

- Thực hiện tiếp nhận, ký kết hợp đồng làm việc và phân công người hướng dẫn tập sự (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định.

- Chịu trách nhiệm thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở trong công tác “Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung”

- Lập hồ sơ, thủ tục có liên quan của những đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều 6 Quy định này trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Cử viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II (đối tượng hưởng lương viên chức loại A1) trở xuống đối với viên chức đạt kết quả thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc được tuyển dụng vào viên chức (đối tượng thực hiện chế độ tập sự).

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị (trừ đối tượng quy định tại điểm c, d khoản 2 của Điều 6 Quy định này).

- Quyết định chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng khi thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống (đối tượng hưởng lương viên chức loại A2) sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

- Xây dựng đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền, gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Triển khai tổ chức thi hoặc xét thăng hạng viên chức theo đúng quy định.

3. Trong công tác “Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức quản lý, viên chức; ký, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Lập hồ sơ, thủ tục có liên quan của những đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 của Điều 7 Quy định này, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Quyết định tiếp nhận viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đến làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm b, khoản 2 của Điều 7 Quy định này).

- Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái viên chức quản lý, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định.

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

-  Ký, chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quản lý, viên chức trong đơn vị theo quy định.

- Ký và chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng trong đơn vị.

- Quyết định điều động viên chức, lao động hợp đồng trong nội bộ đơn vị theo quy định.

4. Trong công tác “Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức đối với người quản lý đơn vị sự nghiệp”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Hằng năm, trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cơ quan, đơn vị cùng cấp; xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc và viên chức quản lý khác trong đơn vị theo đúng quy định (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 của Điều 8 Quy định này).

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Hằng năm, trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cơ quan, đơn vị cùng cấp; xây dựng và phê duyệt quy hoạch đội ngũ viên chức quản lý của đơn vị, báo cáo Sở và tổ chức thực hiện.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với viên chức quản lý của đơn vị.

5. Trong thực hiện “Chế độ thôi việc, nghỉ hưu, lùi thời điểm nghỉ hưu”

Giám đốc Sở quyết định chế độ thôi việc, nghỉ hưu, lùi thời điểm nghỉ hưu đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị.

* Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân quyền, phân cấp.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 460 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
    
1   2  
    















 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập