Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam có 04 Chương, 16 Điều; trong đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Giám đốc Sở (và tương đương), Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc Sở, trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch các Hội có giao biên chế và viên chức theo quy định của Luật Viên chức, lao động hợp đồng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và lao động hợp đồng trong định mức lao động hợp đồng do HĐND tỉnh giao.

 Một số nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập:

 1. Trong công tác “Tuyển dụng viên chức”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức.

- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo quy định sau khi Chủ tịch UBND  tỉnh công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký kết hợp đồng làm việc theo đúng quy định.

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét, quyết định.

- Thực hiện tiếp nhận, ký kết hợp đồng làm việc và phân công người hướng dẫn tập sự (đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự) theo quy định.

- Chịu trách nhiệm thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở trong công tác “Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung”

- Lập hồ sơ, thủ tục có liên quan của những đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều 6 Quy định này trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Cử viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II (đối tượng hưởng lương viên chức loại A1) trở xuống đối với viên chức đạt kết quả thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc được tuyển dụng vào viên chức (đối tượng thực hiện chế độ tập sự).

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị (trừ đối tượng quy định tại điểm c, d khoản 2 của Điều 6 Quy định này).

- Quyết định chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng khi thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống (đối tượng hưởng lương viên chức loại A2) sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

- Xây dựng đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền, gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Triển khai tổ chức thi hoặc xét thăng hạng viên chức theo đúng quy định.

3. Trong công tác “Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức quản lý, viên chức; ký, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Lập hồ sơ, thủ tục có liên quan của những đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 của Điều 7 Quy định này, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Quyết định tiếp nhận viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đến làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm b, khoản 2 của Điều 7 Quy định này).

- Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái viên chức quản lý, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định.

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

-  Ký, chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quản lý, viên chức trong đơn vị theo quy định.

- Ký và chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng trong đơn vị.

- Quyết định điều động viên chức, lao động hợp đồng trong nội bộ đơn vị theo quy định.

4. Trong công tác “Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức đối với người quản lý đơn vị sự nghiệp”

a) Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở

- Hằng năm, trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cơ quan, đơn vị cùng cấp; xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc và viên chức quản lý khác trong đơn vị theo đúng quy định (trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 của Điều 8 Quy định này).

b) Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Hằng năm, trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cơ quan, đơn vị cùng cấp; xây dựng và phê duyệt quy hoạch đội ngũ viên chức quản lý của đơn vị, báo cáo Sở và tổ chức thực hiện.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với viên chức quản lý của đơn vị.

5. Trong thực hiện “Chế độ thôi việc, nghỉ hưu, lùi thời điểm nghỉ hưu”

Giám đốc Sở quyết định chế độ thôi việc, nghỉ hưu, lùi thời điểm nghỉ hưu đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị.

* Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân quyền, phân cấp.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 172 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
    
1   2  
    


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.