Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 7178/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Kế hoạch được ban hành với những mục đích chính: Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cải cách chính sách tiền lương; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và định hướng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Thực hiện cải cách chính sách tiền lương và cơ cấu lại ngân sách nhà nước tại địa phương, nhất là trong việc chi đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; Phấn đấu giảm đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ; Quản lý chặt chẽ biên chế gắn với cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

 Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương.

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo nguồn bền vững cho cải cách chính sách tiền lương.

Đến năm 2021, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và đề án được phê duyệt. Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tinh giản biên chế.

- Khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương:

+  Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, ngân sách, về cơ chế tự chủ đối với cơ quan, đơn vị trong thời gian tới; cụ thể như sau: Triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm tổng nguồn thu và cơ cấu thu bền vững; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính phải tự đảm bảo nguồn để cải cách chính sách tiền lương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị…

+ Triển khai thực hiện tốt cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với việc cải thiện, nâng cao vị trí thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lược cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị…

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 160 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
    
1   2  
    


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.