Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

          Qua hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 -2020 và định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhìn chung, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, bất cập trong công tác cán bộ ở tỉnh cần phải khắc phục.

Tỉnh uỷ Quảng Nam chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU với 11 nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới; bảo vệ cán bộ sáng tạo, năng động, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4. Chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

5. Gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để rèn luyện cán bộ qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau.

6. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tinh giản biên chế.

7. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc cho phép hoặc giới thiệu cán bộ, công chức đi đào tạo (nhất là những cán bộ, công chức sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau) phải gắn với ngành nghề chuyên môn phù hợp với đề án vị trí việc làm và quy hoạch đã được phê duyệt.

8. Lãnh đạo thực hiện công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

9. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

10. Thực hiện đồng bộ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức đảm bảo hài hoà giữa trách nhiệm và quyền lợi, tạo động lực để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

11. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Tỉnh uỷ Quảng Nam giao trách nhiệm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình về công tác cán bộ đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 21/01/2019 .Lượt xem: 661 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH