Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tính đến ngày 10/11/2018, Sở đã công nhận 73 sáng kiến của CC, VC, NLĐ, thuộc nhóm công việc tổ chức, hành chính, kế toán có 17 sáng kiến; nhóm công việc lao động, việc làm, dạy nghề có 22 sáng kiến; nhóm công việc chính sách NCC, BTXH có 16 sáng kiến; nhóm công việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và BĐG có 05 sáng kiến; nhóm công việc PCTNXH có 11 sáng kiến.

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh và Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;

Trong năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng kiến thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội. Ngay từ đầu năm, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở đã tiến hành đăng ký sáng kiến; trên cơ sở đó triển khai thực hiện các giải pháp (quản lý, kỹ thuật, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) nhằm đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 10/11/2018, Sở đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận 73 sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động. Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đều có sáng kiến; trong đó, nhóm công việc tổ chức, hành chính, kế toán có 17 sáng kiến; nhóm công việc lao động, việc làm, dạy nghề có 22 sáng kiến; nhóm công việc chính sách người có công, bảo trợ xã hội có 16 sáng kiến; nhóm công việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới có 05 sáng kiến; nhóm công việc phòng, chống tệ nạn xã hội có 11 sáng kiến; thanh tra Sở có 02 sáng kiến. Nhiều sáng kiến tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam thể hiện sự tìm tòi, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và đối tượng quản lý; các sáng kiến thiết lập, cải tiến quy trình thực hiện công việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong thực tiễn; sáng kiến tại các trường trung cấp nghề trực thuộc Sở đáp ứng yêu cầu cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường nghề (như: Mô hình hàn ống; cải tiến hệ thống điều khiển PLC khí nén; sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học nghề may và thiết kế thời trang; Ứng dụng chương trình Hướng nghiệp trung học cơ sở của tổ chức ILO vào công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp)... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những sáng kiến nội dung còn chung chung, chưa thể hiện tính sáng tạo, ứng dụng cao; một số cá nhân vẫn chưa hiểu rõ cách thức trình bày đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gây khó khăn cho quá trình thẩm định, xét duyệt. Công tác nhận xét, chấm điểm sáng kiến cũng có nhiều khó khăn do tiêu chí để nhận xét, chấm điểm (theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh) chưa rõ ràng, cụ thể (về phạm vi xác định tính mới của sáng kiến; phần lớn sáng kiến ở các đơn vị có tính ứng dụng cao nhưng mức độ hiệu quả hầu như chỉ trong phạm vi lĩnh vực công tác...).

Kết quả, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã công nhận 70 sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018; đây sẽ là cơ sở quan trọng để xét danh hiệu thi đua và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở năm 2018.

Tuy còn có những hạn chế, khó khăn, bất cập nhưng nhìn chung hoạt động đăng ký, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đang ngày càng được quan tâm thực hiện; thông qua đó, đã tạo nên những tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam./.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 27/11/2018 .Lượt xem: 257 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Các tin cũ hơn:
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng