Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ngày 16/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-LĐTBXH về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ thị có các nội dung chính như sau:

          1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong những năm qua

          a) Mặt được

          Công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu: công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính luôn được chú trọng, có nhiều tiến bộ; các chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội được thực hiện nghiêm; việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập đã được thực hiện thường xuyên hằng năm và đi vào nề nếp; công tác thanh tra, kiểm tra được chỉ đạo quyết liệt, nội dung thanh tra đã tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

          c) Mặt hạn chế, tồn tại

          Việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực chưa có kết quả rõ rệt, nhất là tham gia phòng, chống việc trục lợi chính sách; công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong nội bộ cơ quan, đơn vị có lúc còn bị động, chỉ đạo thiếu quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

          2. Một số nhiệm vụ Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

          Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

          - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Ngành phải gương mẫu, tự nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; phải xem công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, thường xuyên và lâu dài; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

          - Chủ động nhận diện, xác định những vị trí công việc có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có kế hoạch phòng ngừa trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng nhằm kịp thời đưa ra phương án phòng, tránh hiệu quả nhất. Kết quả rà soát, xác định vị trí có nguy cơ và biện pháp phòng ngừa phải được ban hành kèm theo kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của đơn vị.

          - Thực hiện nghiêm túc và triệt để việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

          - Kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả về tài sản, thu nhập, việc tặng quà và việc nộp lại quà tặng; điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp.

          - Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như xét duyệt (hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công, chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội, chương trình, dự án, dự toán, quyết toán tài chính...); quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản và các nguồn tài chính huy động từ nhân dân, hỗ trợ từ tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận, thẩm định, cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cấp giấy phép hoạt động kiểm định và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp...

          Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị nêu trên.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 07/11/2018 .Lượt xem: 234 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Các tin cũ hơn:
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng