Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH

(Kèm theo Công văn số1396/LĐTBXH-DN ngày 30/8/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam)

 

Để Quý cơ quan, địa phương, đơn vị thuận lợi trong nghiên cứu tham gia ý kiến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trích yếu các nội dung có liên quan đến sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Danh mục các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh hiện nay:

A. TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH

1.        Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

- Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội.

- Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện.

(Mục III.2.2 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017)

2.        Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh theo hướng về cơ bản chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện, hoàn thành trong quý IV năm 2019.

(Gạch đầu dòng thứ hai điểm c, Mục II.2 2, Nghị quyết số 08/NQ-CP)

3.        Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội.

- Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập.

(Mục III.2.2, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018)

4.        Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Hội nghị giao ban công tác Lao động – Người có công và Xã hội tại Thông báo số 1616/TB-LĐTBXH ngày 27/4/2018.

Rà soát, hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đến năm 2021 giảm 10% số trường công lập, 10% các trường công lập tự chủ  tài chính (một phần hoặc toàn bộ) và giảm 10% biên chế; đến năm 2025 giảm tiếp 10% so với năm 2021 và tiến tới năm 2030 chỉ còn 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cần thận trọng trong việc tham mưu sáp nhập các trường cao đẳng hoặc các trường trung cấp với cao đẳng trên cùng một địa bàn; rà soát, sáp nhập các trường theo hướng những trường cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực có thể sắp xếp lại tổ chức và từng bước tự chủ. Đồng thời Bộ yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng đề án báo cáo Bộ cho ý kiến trước khi trình Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

(Mục 3, Thông báo số 1616/TB-LĐTBXH ngày 27/4/2018)

5.        Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý.

Quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam theo hướng về cơ bản chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập (trừ Trường Cao đẳng Y tế, trường đào tạo nghề đặc thù đang trong lộ trình nâng cấp thành trường đại học) nhằm ổn định bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và phát huy thế mạnh từng phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ đội ngũ giáo viên, trang thiết bị đào tạo; từng bước tinh gọn bộ máy, giảm khung đội ngũ quản lý, bộ phận gián tiếp; xây dựng lộ trình giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, đảm bảo tính cạnh tranh, khuyến khích xã hội hóa. Trước mắt, các cơ sở đào tạo nghề cần rà soát, sắp xếp lại các khoa, phòng, bộ phận trực thuộc phù hợp với vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy trong nội bộ từng đơn vị.

(Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018)

6.        Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát, sáp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả (nội dung này giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng đề án trình trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I/2019).

B. DANH MỤC CÁC CƠ SỞ GDNN CÔNG LẬP THUỘC TỈNH HIỆN NAY

Hiện nay có 10 cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh, trong đó: 03 trường cao đẳng, 04  trường trung cấp và 03 trung tâm GDNN, cụ thể như sau:

TT

Tên cơ sở DGNN

Năm thành lập

Địa chỉ

Cơ quan chủ quản

A

Trường Cao đẳng

1

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

2000

Số 224 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ - Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

2

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

1961-1978

Số 49 Nguyễn Du - Tam Kỳ- Quảng Nam

nt

3

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Quảng Nam

1971

Số 431 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

nt

B

Trường Trung cấp 

1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

2007

Khối 7b - P. Điện Nam Đông - Tx. Điện Bàn - Quảng Nam

Sở Lao động - TB&XH Q.Nam

2

Trường Trung cấp nghề  Nam Quảng Nam

2007

Thôn Thanh Trà -Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam

nt

3

Trường Trung cấp nghề  Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

2008

Thôn Pà Dòn - Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam

nt

4

Trường Trung cấp văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Nam

2009

106 Trần Dư - Tam Kỳ - Quảng Nam

Sở VHTTDL

C

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

1

Trung tâm Dạy nghề và Xúc tiến việc làm Liên minh Hợp tác xã

2001

Số 26 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Liên minh HTX Quảng Nam

2

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân

2003

Số 565 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

3

Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam

2000

Số 191 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ - Quảng Nam

Tỉnh Đoàn
Quảng Nam

 


I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

1. Phương án 1 (sắp xếp theo khu vực)

a) Giai doạn 2019-2020

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không thực hiện sắp xếp do ngành nghề đào tạo mang tính đặc thù, đồng thời đang thực hiện chủ trương nâng cấp thành trường đại học.

- Khu vực phía Nam của tỉnh (bao gồm cả thành phố Tam Kỳ): hợp nhất 03 trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Công nghệ, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam thành 01 trường cao đẳng đa ngành nghề trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ. Dự kiến tên gọi của trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam. Trụ sở chính dự kiến là Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; các trường còn lại sẽ là phân hiệu của trường sau khi sắp xếp.

- Khu vực phía Bắc của tỉnh: hợp nhất 02 trường: Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - Du lịch Quảng Nam thành 01 trường và nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành nghề vào năm 2020, thực hiện đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: văn hóa, du lịch, dịch vụ, cơ khí, điện, may mặc. Dự kiến tên gọi của trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam. Trụ sở chính dự kiến là Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam hiện nay, trường còn lại sẽ là phân hiệu của trường sau khi sắp xếp.

- Khu vực miền núi của tỉnh: tiếp tục duy trì Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay (đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng, nông lâm). Lý do: trường hiện nay là trường chuyên biệt, được trung ương hỗ trợ đầu tư đến năm 2020 (theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025).

b) Giai đoạn 2021-2025

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thực hiện nâng cấp thành trường đại học (vào trước năm 2025).

- Khu vực phía Nam của tỉnh có Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam;

- Khu vực phía Bắc của tỉnh: sáp nhập Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam vào Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam.

c) Giai đoạn 2026-2030

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam.

* Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện phương án 1:

- Thuận lợi:

+ Các trường được sắp xếp theo khu vực, thuận lợi cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo học, nhất là học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp theo chủ trương phân luồng hiện nay.

+ Việc sắp xếp trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các trường, có địa điểm gần nhau nên tương đối thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đang học tại trường.

- Khó khăn và hạn chế:

+ Các trường trung cấp phía Bắc của tỉnh sau khi hợp nhất phải thực hiện đầu tư nâng cấp thành trường cao đẳng để đảm bảo tuân thủ Nghị quyết, do vậy cần có nguồn lực đầu tư rất lớn.

+ Có sự chênh lệch lớn về năng lực và quy mô của các trường sau sắp xếp: trường cao đẳng khu vực phía Nam sau sắp xếp sẽ có năng lực và quy mô lớn hơn nhiều so với trường cao đẳng ở phía Bắc.

+ Vẫn còn tình trạng chồng chéo về ngành nghề đào tạo giữa các trường sau sắp xếp.

2. Phương án 2 (sắp xếp theo ngành nghề đào tạo)

a) Giai doạn 2019-2020

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không thực hiện sắp xếp do ngành nghề đào tạo mang tính đặc thù, đồng thời đang thực hiện chủ trương nâng cấp thành trường đại học.

- Lấy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam làm nòng cốt, sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và một phần Trường Trung cấp Bắc Quảng Nam (các bộ phận đào tạo ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật) vào. Dự kiến tên trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng. Trụ sở Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam hiện nay là phân hiệu của trường sau sắp xếp.

- Lấy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam làm nòng cốt, sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch Quảng Nam và một phần Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam (các bộ phận đào tạo ngành nghề lĩnh vực du lịch, dịch vụ) vào. Dự kiến tên trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam, đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ. Trụ sở Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam là phân hiệu của trường sau sắp xếp.

- Tiếp tục duy trì Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay (đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng, nông lâm). Lý do: trường hiện nay là trường chuyên biệt, được trung ương hỗ trợ đầu tư đến năm 2020 (theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025).

b) Giai đoạn 2021-2025

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thực hiện nâng cấp thành trường đại học (vào trước năm 2025).

- Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam vào Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam (Riêng bộ phận đào tạo ngành nghề lĩnh vực nông lâm chuyển giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam). Trụ sở Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay là phân hiệu của Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam sau sắp xếp.

c) Giai đoạn 2026-2030

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam.

* Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện phương án 2:

- Thuận lợi:

+ Tận dụng được thế mạnh của 02 trường cao đẳng đã được thành lập từ lâu và đã có thế mạnh riêng về đào tạo những ngành nghề nhất định.

+ Việc sáp nhập trưởng trung cấp vào trường cao đẳng sẽ ít phức tạp hơn việc hợp nhất 2 trường cao đẳng.

+ Khắc phục được tình trạng chồng chéo về ngành nghề đào tạo giữa các trường.

- Khó khăn và hạn chế:  

+ Khoảng cách giữa trụ sở chính của trường và phân hiệu xa, khó khăn trong quản lý điều hành;

+ Sẽ có trường hợp 1 trường trung cấp sáp nhập vào 2 trường cao đẳng, ngoài các bộ phận chuyên môn đào tạo, cần phải tính toán đến các bộ phận liên qua đến sáp nhập.

3. Phương án 3 (sắp xếp còn lại một trường cao đẳng)

a) Giai doạn 2019-2020

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không thực hiện sắp xếp do ngành nghề đào tạo mang tính đặc thù, đồng thời đang thực hiện chủ trương nâng cấp thành trường đại học.

- Hợp nhất Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch Quảng Nam thành  một trường cao đẳng đa ngành nghề. Dự kiến tên trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Quảng Nam, đào tạo ngành nghề thuộc tất cả các lĩnh vực. Trụ sở chính của trường sau sắp xếp là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Các trường còn lại là phân hiệu của Trường Cao đẳng Quảng Nam sau sắp xếp.

- Tiếp tục duy trì Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay (đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng, nông lâm). Lý do: trường hiện nay là trường chuyên biệt, được trung ương hỗ trợ đầu tư đến năm 2020 (theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025).

b) Giai đoạn 2021-2025

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thực hiện nâng cấp thành trường đại học (vào trước năm 2025).

- Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam vào Trường Cao đẳng Quảng Nam. Trụ sở Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay là phân hiệu của Trường Cao đẳng Quảng Nam sau sắp xếp.

c) Giai đoạn 2026-2030

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả Trường Cao đẳng Quảng Nam.

* Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện phương án 3:

- Thuận lợi:

+ Thực hiện triệt để chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong việc sắp xếp các cơ sở GDNN (sáp nhập các trường trung cấp cào trường cao đẳng, về cơ bản trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01 đầu mối GDNN công lập).

+ Khắc phục được tình trạng chồng chéo về ngành nghề đào tạo giữa các trường, thừa thiếu cục bộ về giáo viên, thiết bị đào tạo.

- Khó khăn và hạn chế: Việc chỉ còn lại 01 trường cao đẳng (ngoài Trường Cao đẳng Y tế) với quy mô lớn, đa ngành nghề, nhiều phân hiệu phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh sẽ rất khó khăn trong quản lý điều hành.

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC TRUNG TÂM GDNN

- Đến năm 2020: Thực hiện giải thể Trung tâm Dạy nghề và Xúc tiến việc làm Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Đến năm 2025: Trung tâm Dạy nghề Thanh niên, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân sẽ chuyển đổi loại hình hoạt động hoặc giải thể nếu không nâng cao năng lực, thực hiện tự chủ về tài chính.

 


MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC TỈNH

SAU SẮP XẾP THEO CÁC PHƯƠNG ÁN

 

1. Phương án 1

a) Đến năm 2020:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Không sắp xếp, nâng cấp thành trường đại học trước năm 2025

UBND tỉnh

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực chắm sóc sức khỏe

2

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Trường cao đẳng đa ngành nghề, dự kiến tên gọi: Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ

2.Trường  Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

3. Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam

3

1. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

Trường cao đẳng đa ngành nghề, dự kiến tên gọi: Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  

2. Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam

4

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam

Chưa sắp xếp

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  nông lâm

b) Đến năm 2025:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ

3

1. Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  nông lâm,

2. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam

b) Đến năm 2030:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Quảng Nam

Không sắp xếp, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ

3

Trường Cao đẳng Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

Không sắp xếp, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  lâm,

2. Phương án 2

a) Đến năm 2020:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Không sắp xếp, nâng cấp thành trường đại học trước năm 2025

UBND tỉnh

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực chắm sóc sức khỏe

2

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng

2.Trường  Trung cấp nghề Nam Quảng Nam

3. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam (các bộ phận đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật)

3

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, kinh tế, nông lâm

2. Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam

3. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam (các bộ phận đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ)

4

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam

Chưa sắp xếp

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  nông lâm

b) Đến năm 2025:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng

2. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, kinh tế, nông lâm

Bộ phận đào tạo ngành nghề nông nghiệp của Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân rộc – Miền núi Quảng Nam

b) Đến năm 2030:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Không sắp xếp, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Du lịch – Dịch vụ Quảng Nam

Không sắp xếp, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, kinh tế, nông lâm

3. Phương án 3

a) Đến năm 2020:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Không sắp xếp, nâng cấp thành trường đại học trước năm 2025

UBND tỉnh

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực chắm sóc sức khỏe

2

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Trường cao đẳng đa ngành nghề, dự kiến tên gọi: Trường Cao đẳng Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ

2. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

3. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

4. Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam

5. Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch

3

Trung cấp nghề Thanh Niên Dân Tộc – Miền Núi Quảng Nam

Chưa sắp xếp

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, tin học, may mặc, xây dựng,  nông lâm

b) Đến năm 2025:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

1. Trường Cao đẳng Quảng Nam

Trường Cao đẳng Quảng Nam

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ

2. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam

b) Đến năm 2030:

TT

Tên cơ sở GDNN trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

Cơ quan chủ quản

Ngành nghề đào tạo

1

Trường Cao đẳng Quảng Nam

Không sắp xếp, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

UBND tỉnh

Đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, tin học, may mặc, xây dựng, kinh tế, nông lâm, du lịch, dịch vụ   Công văn số 1396/LĐTBXH-DN ngày 30/8/2018 (tải tại đây)
 

Người đăng: Lê Hải .Ngày đăng: 31/08/2018 .Lượt xem: 791 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cấp ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường, đăng ký trực tiếp trên điện thoại di động
MÔ HÌNH 9+ HƯỚNG MỞ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC LÊN CAO ĐẲNG
Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 42/2015/TT-BLĐTBXH, 43/2015/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH, 08/2017/TT-BLĐTBXH, 10/2017/TT-BLĐTBXH, 31/2017/TT-BLĐTBXH
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Các tin cũ hơn:
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
Hội nghị triển khai tuyển sinh năm 2018 -2019 và thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM" • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)