Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam áp dụng kể từ ngày 10/7/2018
Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam

áp dụng kể từ ngày 10/7/2018

          Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

          Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam gồm có 08 Chương, 35 Điều; trong đó, một số nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện như sau:

          1. Phạm vi điều chỉnh

          Quy định các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quy định hồ sơ, thủ tục khen thưởng, thời gian xét khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua và được khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; việc xử lý các trường hợp vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng.

          2. Đối tượng áp dụng: gồm có

          - Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

          - Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức người nước ngoài tham gia các phong trào thi đua của tỉnh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh được khen thưởng theo Quy chế này. 

          3. Căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua

          Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải trên cơ sở cá nhân, tập thể đăng ký thi đua xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu các phong trào thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

          4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng

          - Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

          - Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

          + Đối với cá nhân là Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy (Thị ủy, Thành ủy); Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện; Giám đốc (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị) các doanh nghiệp:

          Chỉ trình khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước khi tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm trình khen thưởng đạt được các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

          + Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các doanh nghiệp:

          Không xem xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc, trực thuộc nếu tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương đó không đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”không đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” trở lên khi tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương do cá nhân đó lãnh đạo trong năm đề nghị khen thưởng không đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (trừ trường hợp cơ quan, đơn vị đó không thuộc đối tượng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”). 

          + Đối với cấp phó người đứng đầu được ủy quyền phụ trách (điều hành) khi người đứng đầu bị ốm hoặc đi học,… từ 6 tháng trở lên trong năm: thực hiện nguyên tắc khen thưởng như người đứng đầu nêu trên.

          - Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý:

          Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

          Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

          - Đối với khen thưởng theo đợt, chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: phải có chủ trương khen thưởng của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh.

          - Đối với khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước: không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được, cụ thể:

          + Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến). 

          + Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 01 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được) cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo đợt, chuyên đề).

          + Các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được) thì sau 02 năm nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới tiếp tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các danh hiệu, hình thức khen thưởng hàng năm theo cụm, khối thi đua và khen thưởng chuyên đề, đột xuất).

          - Trong 01 năm, một tập thể hoặc cá nhân chỉ được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng không quá 02 Bằng khen (bao gồm khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng theo đợt, chuyên đề); trừ khen thưởng đột xuất.

          - Không khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được đối với các cá nhân sau:

          + Đã nghỉ và hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật tiếp tục tham gia công tác trong các tổ chức hội; chỉ thực hiện việc khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc, nổi trội khi kết thúc nhiệm kỳ, khen thưởng theo đợt, chuyên đề, đột xuất.

          + Người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc trong diện biên chế được giao.

          - Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân: đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

          - Việc xét khen thưởng phải được thực hiện qua bỏ phiếu kín; tỷ lệ phiếu đồng ý đề nghị khen thưởng tính trên tổng số thành viên Hội đồng; nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì phải lấy ý kiến bằng phiếu để tổng hợp.

          Trường hợp đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên; các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác phải có số phiếu đồng ý đề nghị khen thưởng của các thành viên Hội đồng từ 70% trở lên.

6. Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

a) Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, công nhận.

b) Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, công nhận.

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; ở cấp tỉnh thì xét, đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; ở cấp toàn quốc thì đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

          (Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ; Nguồn đăng: UBND tỉnh Quảng Nam)

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2018 .Lượt xem: 580 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hình thành thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ và hiện đại
Cần giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại
147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA, KHÓA MÙA XUÂN 2020
báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động
Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019: Tương lai việc làm-Lựa chọn của Việt Nam
Quy trình đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình hợp pháp
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 8 NĂM 2019)
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng dệt, may, da, giày trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018
Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - việc làm
Địa chỉ tiếp nhận thông tin, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động
Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Khởi đầu mạnh mẽ cho công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam năm 2018
Thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM; TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ; TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
    
1   2