Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

Thu thập ý kiến của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia về sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trên cơ sở đó hoàn thiện Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các tham luận, ý kiến tham gia Hội thảo có tính khoa học và thực tiễn, có khả năng ứng dụng.

- Hội thảo được tổ chức đảm bảo chất lượng, đạt mục đích đề ra.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Ngày 30/5/2018 (Thứ Tư), khai mạc lúc 8h00,

2. Địa điểm: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 11 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ.

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công thương; Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh;

- Đại diện BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai;

- Đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh;

- Một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp;

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN;

- Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lao động – Xã hội;

Tổng số đại biểu tham dự Hội thảo: 50 người.

III. NỘI DUNG HỘI THẢO

- Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam; định hướng công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Những quan điểm, nguyên tắc, sự cần thiết và yêu cầu đặt ra cho công tác rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;

- Đề xuất phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và phân tích tính khả thi của phương án ( tiến độ, lộ trình, điều kiện cần thiết, các nội dung, những thuận lợi, khó khăn gặp phải khi thực hiện rà soát, sắp xếp…);

- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện rà soát sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội  thảo “Sắp xếp cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; sự hợp tác, hỗ trợ của các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 14/05/2018 .Lượt xem: 50 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY QUẢNG NAM
Thông báo danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2