Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ
Ngày 19/3/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ năm 2018. Đồng chí Huỳnh Tấn Triều - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Sở trong thời gian qua, kế hoạch công tác trong thời gian đến. Trong những năm qua, Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Sở ngày càng đồng bộ, chặt chẽ hơn; đã quan tâm sửa đổi, bổ sung và xây dựng, hoàn thiện các Quy định, Quy chế trong phạm vi thẩm quyền liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Sở; trên cơ sở thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Sở ngày càng tinh gọn (trong 2 năm 2016-2017, Sở đã  giảm được 02 đầu mối  đơn vị sự nghiệp trực thuộc), Sở đã tập trung thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ; nhờ đó, từng bước xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, vững vàng về lập trường tư tưởng. Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nói riêng tại Sở còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc xây dựng chiến lược cán bộ còn bị động, lúng túng; việc sắp xếp bộ máy, tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở đã được quan tâm thực hiện trong những năm gần đây nhưng nhìn chung vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về tinh gọn bộ máy và bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ; chưa xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách bài bản theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Sở, ngành...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của những hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ tại Sở; các bài học kinh nghiệm cần rút ra; đồng thời, tham gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện như: nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở làm cơ sở thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; hoàn thiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Sở theo hướng “động” và “mở”, quy hoạch theo từng chức danh ; sửa đổi, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị trên cơ sở phân định rõ đối tượng, thời gian, ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH gắn với vị trí việc làm; kết hợp việc đào tạo bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ tại cơ sở...

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhìn nhận mặc dù công tác tổ chức cán bộ tại Sở đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại; đồng chí yêu cầu lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải thể hiện rõ quyết tâm trong việc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại cơ quan, đơn vị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở. Đồng chí giao trách nhiệm cho các phòng, đơn vị thuộc Sở cần kịp thời thực hiện việc tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp, sắp xếp người lao động tại Sở... theo đúng quy định./.

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ; Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ)

Người đăng: Lê Viết Thắng .Ngày đăng: 03/05/2018 .Lượt xem: 833 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
LÃNH ĐẠO SỞ LĐ-TB&XH THĂM NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIỆT HAI DO BÃO LŨ
Hưởng ứng Giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020
Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và đào tạo lao động miền núi
Góp ý dự thảo Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng