Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Ngành năm 2018 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020;

Ngày 06/4/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH  về việc đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2018 đến năm 2020, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn Ngành về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư. Trước mắt, các địa phương, đơn vị tập trung phát động đợt thi đua ngắn hạn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành LĐ-TB&XH lần thứ V năm 2020.

Toàn Ngành LĐ-TB&XH thi đua với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả" hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội linh hoạt, đa tầng, thống nhất và huy động người dân, cộng đồng, xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cắt bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50% thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật; phát triển các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân...

     (Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH; Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ)

Người đăng: Lê Viết Thắng .Ngày đăng: 03/05/2018 .Lượt xem: 793 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ
Các tin cũ hơn:
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
LÃNH ĐẠO SỞ LĐ-TB&XH THĂM NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIỆT HAI DO BÃO LŨ
Hưởng ứng Giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020
Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và đào tạo lao động miền núi
Góp ý dự thảo Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng