Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích:
   - Đánh giá đúng chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
   - Đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới;
   - Hội thảo hướng tới cơ hội trao đổi giữa các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục phổ thông… nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả thực hiện giáo dục nghề nghiệp.
  2. Yêu cầu:
   - Các tham luận tham gia Hội thảo có tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng.
   - Thực hiện đúng mục đích Hội thảo, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
  1. Thời gian:
  a) Công tác chuẩn bị:
   - Ban hành thư mời các cơ quan, đơn vị, chuyên gia viết bài tham luận tại hội thảo; đăng thông tin về tổ chức Hội thảo lên Website Sở: trước ngày 24/10/2017;
   - Các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tham luận về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: trước ngày 03/11/2017;
   - Biên tập nội dung, chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình Hội thảo, phát hành giấy mời, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội thảo,...: trước ngày 07/11/2017.
  b) Tổ chức Hội thảo:
      Khai mạc: lúc 08h00, ngày 14/11/2017 (Thứ Ba).
  2. Địa điểm:
   Tại Trường Trung cấp nghề Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung - Tây Nguyên; địa chỉ: lô 25B, Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  3. Thành phần tham dự:
   - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
   - Đại diện Thường trực;
   - Đại diện Thường trực UBND;
   - Đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
   - Đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
   - Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
   - Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
   - Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
   - Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công thương; Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh;
   - Đại diện BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai;
   - Đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh;
   - Một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp;
   - Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
   - Đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp;
   - Đại diện Ban Giám hiệu các trường THPT;
   - Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
   - Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lao động – Xã hội;
Tổng số đại biểu tham dự Hội thảo: 100 người.
III. NỘI DUNG HỘI THẢO
   - Tổng quan, thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam; Định hướng công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
   - Những yêu cầu cấp thiết đặt ra cho công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm;
   - Cơ chế, phối hợp giữa các bên có liên quan trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
   Kinh phí tổ chức Hội thảo được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017 và các nguồn khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
   - Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn Hội thảo: phát hành thư mời viết bài, giấy mời tham dự hội thảo, xây dựng chương trình hội thảo; thu nhận và biên tập các tham luận từ các đơn vị, cá nhân; in ấn tài liệu, đăng tin lên Website….;
   - Đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thảo.
   - Chủ trì Hội thảo
  2. Đề nghị các đơn vị và cá nhân được mời tham gia viết bài trình bày tại hội thảo tích cực đầu tư hoàn thành bài viết đảm bảo nội dung và thời gian theo kế hoạch (Thư mời viết bài tham gia Hội thảo xem tại đây).
  3. Đề nghị Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung và Tây Nguyên phân công nhân viên phục vụ, chuẩn bị phòng Hội thảo, khu đón tiếp và phục vụ; đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình chiếu, …phục vụ Hội thảo.Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 01/11/2017 .Lượt xem: 511 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Các tin cũ hơn:
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY QUẢNG NAM
Thông báo danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia
Các Thông tư Quy định về Nhà giáo - Giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
    
1   2