Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Ngày 29/9/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 292 /QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở (thay thế Quyết định số 31/QĐ-LĐTBXH ngày 14/02/2014 của Sở).

          Quy chế này có 4 Chương, 15 điều; trong đó, một số nội dung trọng tâm có sự điều chỉnh so với Quyết định của Sở trước đây như sau:

* Đối tượng áp dụng

- Công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành, phục vụ theo quy định của Chính phủ.

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Các đối tượng nêu trên gọi chung là công chức, viên chức và người lao động (viết tắt là CC, VC, NLĐ).

* Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét theo thứ tự từ người có thành tích cao đến người có thành tích thấp hơn căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của từng CC, VC, NLĐ; nếu nhiều người có thành tích như nhau thì áp dụng thứ tự ưu tiên khi xem xét nâng bậc lương trước thời hạn lần lượt  như sau: CC, VC, NLĐ có mức khen thưởng cao hơn; CC, VC, NLĐ nữ từ 50 tuổi trở lên hoặc CC,VC, NLĐ nam từ 55 tuổi trở lên; CC, VC, NLĐ đạt thêm các thành tích khác (như: được tổ chức đảng, đoàn thể khen thưởng) hoặc được khen thưởng đột xuất bên cạnh thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng năm; CC, VC, NLĐ có bậc lương thấp hơn; CC, VC, NLĐ kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể; CC, VC, NLĐ chưa được nâng lương trước thời hạn lần nào; CC, VC, NLĐ là nữ giới.

* Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn: là thành tích trong thực hiện công tác chuyên môn hằng năm đúng với chức trách nhiệm vụ được giao và thường xuyên đảm nhiệm đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận và khen thưởng.

* Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm

Không quá 10% tổng số CC, VC, NLĐ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong danh sách trả lương của toàn Sở tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh có trách nhiệm công khai, phổ biến trong cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Sở..
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 19/10/2017 .Lượt xem: 532 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Các tin cũ hơn:
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    
1   2