Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020

Ngày 27/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5201/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020.

   Một số nội dung chính của Kế hoạch nói trên như sau:

  *Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

  - Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh bình quân hằng năm từ 2% - 2,5% (hiện nay còn 11,13% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020); trong đó, khu vực đồng bằng giảm ít nhất từ 1,5% - 2%/năm; khu vực miền núi giảm ít nhất 5%/năm, các huyện nghèo, xã nghèo giảm mỗi năm ít nhất 7%. Phấn đấu năm 2020, khu vực đô thị không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo các huyện đồng bằng còn dưới 2%; các huyện miền núi, trung du còn dưới 7%; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trong tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015.

   *Nội dung Phong trào thi đua

   1. Thi đua góp phần giảm nghèo bền vững, huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

   2. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội cấp tỉnh, các lực lượng vũ trang và doanh nghiệp của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

   3. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương mình đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động tối đa nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; gắn Phong trào thi đua với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

   4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

   5. Từng thôn, khối phố, cộng đồng dân cư thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.

   6. Các hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

   * Kế hoạch nêu rõ tiêu chí thi đua theo từng nhóm đối tượng liên quan (bao gồm: Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; cấp huyện; cấp xã; thôn, khối phố; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giảm nghèo; doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ hợp tác; hợp tác xã và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh) và hình thức khen thưởng (khen thưởng hằng năm; khen thưởng tổng kết phong trào thi đua).

   Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua và tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp; hằng năm, chủ động tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo tình hình thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn tin: phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 19/10/2017 .Lượt xem: 489 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức lương mới
    
1   2