Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thông báo danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp

Để tạo thuận lợi cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo danh mục văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp (theo phụ lục đính kèm).

Danh mục các văn bản này được đăng tải trên Website Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, chuyên mục Dạy nghề (www.sldtbxhqnam.gov.vn). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện./.


1. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
2. Nghị định số 79/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
3. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (tải tại đây)
4. Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ về quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công vệc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (tải tại đây)
5. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
6. Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (tải tại đây)
7. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (tải tại đây)
8. Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân (tải tại đây)
9. 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam (tải tại đây)
10. Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  với trình độ đại học (tải tại đây)
11. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (tải tại đây)
12. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (tải tại đây)
13.Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (tải tại đây)
14. Thông tư số 152/2016/TT-BTC  ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng (tải tại đây)
15. Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (tải tại đây)
16. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp (tải tại đây)
17. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên (tải tại đây)
18.Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
19. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng (tải tại đây)
20. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp (tải tại đây)
21.Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung câp, trình độ cao đẳng (tải tại đây)
22. Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (tải tại đây)
23. Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (tải tại đây)
24. Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
25. 

 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
26. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
27. Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (tải tại đây)
28. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (tải tại đây)
29. Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (tải tại đây)
30. Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
31. Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
32. Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng (tải tại đây)
33. Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 10/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 9/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập (tải tại đây)
34. Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
35. Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/1/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
36. Công văn số 1085/TCDN-PCTT ngày 16/5/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
37. Công văn số 1647/TCDN-DNCQ ngày 04/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
38. Công văn số 1646/TCDN-DNCQ ngày 04/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc chia sẽ dữ liệu tuyển sinh và giảng dạy văn hóa  THPT  trong các trường trung cấp, cao đẳng (tải tại đây)
39. Công văn số 2691/BGDĐT-GDĐH ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)
40. Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (tải tại đây)

Người đăng: Lê Hải .Ngày đăng: 28/09/2017 .Lượt xem: 760 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY QUẢNG NAM
Các tin cũ hơn:
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia
Các Thông tư Quy định về Nhà giáo - Giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp
    
1   2