Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

             Ngày 12/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

                Các chương, điều khoản, văn bản của Chính phủ nêu sau đây hết hiệu lực từ ngày 01/11/2017: Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008  quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2008/NĐ-CPNghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Điều 28, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Chương V Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Chương II Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngưi cao tuổi.

          Nghị định số 103/2017/NĐ-CP gồm có 08 Chương, 53 Điều; trong đó, một số nội dung cần lưu ý khi triển khai thực hiện như sau:

                1. Đối tượng áp dụng

          Cơ sở trợ giúp xã hội (gọi tắt là cơ sở), bao gồm: cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

          2. Chính sách khuyến khích xã hội hóa

          Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định.

          3. Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội

          - Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi.

          - Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

          - Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật.

          - Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

          - Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội.

          - Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội.

          - Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật.

          4. Đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

          a) Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  bao gồm:

- Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng   trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng;

- Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

- Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

          b) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, bao gồm:

          - Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

          - Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.

          c)  Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định.

          d) Những người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội nêu trên nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.

          đ) Các đối tượng khác theo chương trình, đề án hỗ trợ hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

          5. Một số nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở trợ giúp xã hội

          - Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp: tiếp nhận, bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp như: nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

          - Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

          - Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

          - Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng.

          - Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.

          - Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật.

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

          - Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;

          - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

          6. Kinh phí hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

          a) Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập, bao gồm:

          - Nguồn ngân sách nhà nước cấp;

          - Nguồn thu phí dịch vụ từ các đối tượng tự nguyện;

          - Nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ của cơ sở trợ giúp xã hội;

          - Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

          - Nguồn khác theo quy định của pháp luật.

          b) Đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, bao gồm:

          - Nguồn tự có của chủ cơ sở trợ giúp xã hội;

          - Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

          - Nguồn thu phí dịch vụ từ đối tượng tự nguyện;

          - Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

          - Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội.

          7. Việc thành lập, tổ chức lại và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập

          a) Thành lập, tổ chức lại và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

          Thực hiện theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ.

          b) Thành lập, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

          b1) Việc thành lập

          - Tổ chức, cá nhân tự kê khai hồ sơ đăng ký thành lập và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai .

          - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoạt động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương.

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoạt động trên phạm vi cấp huyện, có trụ sở chính đặt tại địa phương.

          Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở.

           Cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập, không chịu trách nhiệm về những hoạt động vi phạm pháp luật của cơ sở xảy ra trước và sau đăng ký thành lập và không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của cơ sở với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

          b2) Các trường hợp cơ sở bị giải thể

          - Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập;

          - Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương;

          - Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể;

          - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

          8. Nghị định 103/2017/NĐ-CP còn quy định các nội dung về hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên cơ sở đảm bảo các điều kiện vật chất và nhân lực, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội...; thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp xã hội trong phạm vi cả nước.

Nguồn tin: Thư viện pháp luật
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 16/09/2017 .Lượt xem: 577 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức lương mới
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
    
1   2