Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng

             Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017thay thế các Nghị định của Chính phủ: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014. 

          Nghị định 91/2017/NĐ-CP có 08 Chương, 80 Điều; trong đó, một số nội dung cần lưu ý khi triển khai thực hiện đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị như sau:

          1. Về nguyên tắc khen thưởng

          - Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác.

          - Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

          Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

          2. Về danh hiệu thi đua

          2.1. Thời gian được tính để xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân

          - Thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

          - Thời gian cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên đối với cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích.

          - Thời gian được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, trong thời gian này cá nhân chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo.

          - Trường hợp cá nhân có thời gian đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, đồng thời có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

          2.2. Việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân được điều động, biệt phái trong một thời gian nhất định

          Do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

          2.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn

          a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

          b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

          * Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

          3. Về “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

          3.1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau

          a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

          b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

          c) Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

          * Cá nhân được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được  thưởng 3,5 ln mức lương cơ sở (quy định cũ: được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung).

          3.2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau

          a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

          b) Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

          c) Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

          * Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được thưởng 07 ln mức lương cơ sở (quy định cũ: được thưởng 03 lần mức lương tối thiểu chung).

          4. Về Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn th trung ương

          4.1. Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

          a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua;

          b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

          c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

          4.2. Bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

          a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

          b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Bộ, Ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

          c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 16/08/2017 .Lượt xem: 657 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Các tin cũ hơn:
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức lương mới
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2017
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
    
1   2  
    
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn