Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

         Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC); Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

          Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

          1. Về “thời điểm đánh giá, phân loại CB, CC,VC”

Thời điểm đánh giá, phân loại CB, CC, VC được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. (Quy định cũ: thời điểm đánh giá, phân loại CB, CC, VC được tiến hành trong tháng 12 hàng năm).

          Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại CB, CC, VC do người đứng đầu quyết định.

          2. Liên quan đến “trình tự, thủ tục đánh giá viên chức”

          Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.

          Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. (Quy định cũ: người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình).

          3. Về “tiêu chí phân loại đánh giá viên chức”

 Bỏ tiêu chíCó ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi phân loại đánh giá viên chức không giữ chức vụ quản lý ở các mức hoàn thành tốt nhiệm vụhoàn thành nhiệm vụ.

          4. Về “tổ chức thực hiện”, được sửa đổi, bổ sung như sau:

Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại CB, CC, VC, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của CB, CC, VC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại CB, CC, VC; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại CB, CC, VC bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này. (Quy định cũ: không có nội dung “trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của CB, CC, VC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại CB, CC, VC”).

          2. Người đứng đầu cơ quan quản lý CB, CC, VC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với CB, CC, VC hàng năm theo quy định tại Nghị định này và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.
Nguồn tin: Thư viện pháp luật
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 08/08/2017 .Lượt xem: 499 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Các tin cũ hơn:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức lương mới
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2017
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.
    
1   2