Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và đào tạo lao động miền núi
Ngày 15/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và đào tạo lao động các xã, thị trấn miền núi, vùng Tây thuộc các huyện của tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện giảm nghèo, đào tạo nghề thời gian qua, triển khai kế hoạch, giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề thời gian đến.
          Ngày 15/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo và đào tạo lao động các xã, thị trấn thuộc các huyện miền núi và các xã, thị trấn vùng Tây thuộc các huyện của tỉnh. Tham dự, chủ trì hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh; hội nghị có sự tham dự của đại diện các Ban thuộc HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo nghề và các huyện, xã, thị trấn miền núi, vùng Tây của tỉnh.
             Đây được xem là hội nghị đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực miền núi Quảng Nam.


Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo, đào tạo lao động miền núi


Đồng chí Nguyễn Thuỳ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đại diện lãnh đạo Sở
báo cáo công tác giảm nghèo, đào tạo nghề tại Hội nghị

             Đối với lĩnh vực giảm nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có 09 huyện, trong đó có 03 huyện nghèo, 03 huyện có tỷ lệ nghèo cao được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (huyện Bắc Trà My đã hết thời gian hưởng theo quy định tại Quyết định số 615/QĐ-TTg vào năm 2016), 03 huyện miền núi thấp còn lại hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 toàn tỉnh có 45.330 hộ nghèo, tỷ lệ 11,13% (năm 2015 toàn tỉnh có 51.817 hộ nghèo, tỷ lệ 12,90%), trong đó khu vực miền núi có 27.883 hộ, tỷ lệ 34,89%, cao gấp 6,5 lần so với khu vực đồng bằng của tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bằng: 5,33%). Về hộ cận nghèo, năm 2016 toàn tỉnh có 24.806 hộ, tỷ lệ 6,09%, trong đó khu vực miền núi có 7.430 hộ, tỷ lệ 9,30%, cao gấp 1,7 lần so với khu vực đồng bằng (tỷ lệ hộ cận nghèo khu vực đồng bằng: 5,31%).
            Về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trên địa bàn miền núi có 08 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 01 Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam (đóng tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang); 07 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên tại các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức. Theo kết quả điều tra cung - cầu lao động năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở khu vực miền núi của tỉnh là 28,5% (so với toàn tỉnh là 50,6%), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 24,3% (so với toàn tỉnh là 45,5%).
           Thực hiện công tác giảm nghèo, trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh được phân bổ 7.909 tỷ đồng từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Riêng trong năm 2016, toàn tỉnh Chương trình đã đầu tư hơn 279 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo; trong đó khu vực miền núi được phân bổ hơn 247 tỷ đồng.

           Từ các nguồn vốn trên, tỉnh đã triển khai kịp thời nhiều chính sách, dự án nhằm cải tạo cơ sở vật chất hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ khoán chăm sóc bảo vệ rừng…Nhờ vậy, đời sống người dân, đặc biệt là cư dân các địa phương miền núi đã được cải thiện, đời sống tinh thần cũng như vật chất được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 24,3% so với toàn tỉnh là 45,5%. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả…Tính đến 2016, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm được 5,96%, tương ứng giảm 4.012 hộ nghèo. Mặc dù vậy, công tác giảm nghèo và đào tạo lao động miền núi vẫn còn nhiều hạn chế. Ở một số địa phương, công tác giảm nghèo chưa được quan tâm đúng mực; việc đề ra các mục tiêu giảm nghèo không gắn với thực tế; thiếu biện pháp tuyên truyền hiệu quả; còn tình trạng cố duy trì tỷ lệ hộ nghèo để hưởng cơ chế, chính sách; một số bộ phận cư dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại, chưa có quyết tâm vươn lên thoát nghèo...Đ/c Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

            Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã ở một số địa phương miền núi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 3577/QĐ-UBND chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Công tác thông tin, tuyên truyền ở cấp huyện, cấp xã thời gian qua chưa được thực hiện tốt; còn nhiều xã miền núi chưa tổ chức triển khai 12/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 3577/QĐ-UBND. Còn một bộ phận lớn người dân khu vực miền núi do phong tục, tập quán sinh sống, bám nương bám rẫy, không muốn thay đổi phương thức sản xuất, không muốn học nghề lập nghiệp, không quen với việc đi làm ăn xa, thay đổi tác phong làm việc công nghiệp để tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Việc chỉ tổ chức đào tạo nghề may trong năm 2017 cũng là một khó khăn, vì: các các doanh nghiệp may mặc tuyển dụng đa số là lao động nữ; trong khi đó đa số lao động nữ ở miền núi có chồng và có con sớm, ngại đi làm xa nhà, có tư tưởng trong thời gian học nghề muốn được hỗ trợ một khoản thu nhập để nuôi con.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, các cấp các, ngành, địa phương cần phải sáng tạo hơn nữa trong khâu triển khai, đơn cử như mô hình 3 trong 1 của Nam Trà My (3 công chức hỗ trợ 1 hộ thoát nghèo)…Rà soát lại danh sách hộ nghèo, xác định đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Cần có cơ chế hỗ trợ như thế nào để không tạo sự ỷ lại từ các địa phương cũng như người dân; theo đó tiến tới tăng dần cơ chế khen thưởng, khuyến khích cho những hộ đăng ký vươn lên thoát nghèo và giảm dần cơ chế hỗ trợ cho hộ nghèo; không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt mà hỗ trợ thông qua các dịch vụ. Tăng cường cơ chế quản lý giám sát, đặc biệt đối với chính quyền cấp cơ sở xã, thôn nhằm đảm bảo công bằng, chính xác. Khuyến khích lao động trẻ tham gia học nghề. Quy hoạch quản lý hiệu quả việc sử dụng đất đai gắn với quy hoạch khu dân cư…

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp; trong đó, thực hiện giao chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm đối với các cấp: huyện; xã; thôn gắn với đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ đảng viên có liên quan. Tổ chức khảo sát, phân loại hộ gia đình (làm nông nghiệp, lâm nghiệp,  tủy sản, thương mại dịch vụ) gắn với nhu cầu học nghề cho lao động của các hộ gia đình, nhất là hộ gia đình nghèo, cận nghèo để chuyển đổi ngành nghề sang phi nông nghiệp nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, đảm bảo cho giảm nghèo bền vững đối với khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Yêu cầu từng địa phương, thôn, khối phố phải xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững với các giải pháp cụ thể, phù hợp cho từng địa bàn, từng nhóm hộ nghèo. Việc đề ra mục tiêu giảm nghèo phải đi kèm với số lượng và danh sách hộ nghèo cụ thể, tưng ứng với tỷ lệ giảm nghèo đã đề ra từng địa bàn (thôn, khối, tổ dân phố) và phải được giao cụ thể trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích mạnh các doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tự tổ chức đào tạo, trực tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo từ nhà nước và tiếp nhận lao động vào làm việc; nếu doanh nghiệp có khó khăn về thủ tục trong đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp như: giáo viên, chương trình, giáo trình đào tạo… thì Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có hỗ trợ kịp thời theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo Cơ chế của tỉnh được triển khai hiệu quả..../.

Nguồn tin: Tổng hợp
Người đăng: Hoài Nhi .Ngày đăng: 19/02/2017 .Lượt xem: 1414 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ
Chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội