Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Tiếp tục kiểm tra, thẩm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại các địa phương

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 của các địa phương trên địa bàn tỉnh. ngày 18/01//2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn gửi các địa phương về tiếp tục thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung tập trung thẩm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, kết hợp kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 và thẩm tra kế hoạch năm 2017 mà địa phương đã báo cáo đề xuất. Ngoài hai nội dung chính trên, các Tổ công tác sẽ kết hợp nắm tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn năm 2016.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trách nhiệm cho Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tham mưu triển khai thực hiện; tổng hợp, thẩm định, báo cáo kết quả rà soát 2016 với Lãnh đạo Sở để cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh phê duyêt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh năm 2016.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 18/01/2017 .Lượt xem: 707 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015


 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn