Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tiếp tục kiểm tra, thẩm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại các địa phương

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 của các địa phương trên địa bàn tỉnh. ngày 18/01//2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn gửi các địa phương về tiếp tục thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung tập trung thẩm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, kết hợp kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 và thẩm tra kế hoạch năm 2017 mà địa phương đã báo cáo đề xuất. Ngoài hai nội dung chính trên, các Tổ công tác sẽ kết hợp nắm tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn năm 2016.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trách nhiệm cho Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tham mưu triển khai thực hiện; tổng hợp, thẩm định, báo cáo kết quả rà soát 2016 với Lãnh đạo Sở để cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh phê duyêt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh năm 2016.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 18/01/2017 .Lượt xem: 644 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015