Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Ngày 09/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1983/QĐ-UBND ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Đề án).


Đồng chí Lê Văn Thanh - PCT UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị
có thành tích đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2009-2015


Mục tiêu của Đề án là: Vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Theo đó: 

- Phấn đấu vận động đạt 30 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 6 tỷ đồng) để hỗ trợ trực tiếp cho 50.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, trợ giúp đến năm 2020 đạt 95 % thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các cấp, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5% tổng số trẻ em.

- Vận động 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh từ

 năm 2016 đến hết năm 2020. Dự kiến nguồn vận động trong giai đoạn này là 30 tỷ đồng, bình quân mỗi năm vận động 06 tỷ đồng.


Đối tượng thụ hưởng là Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chưa được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước, gồm: Trẻ em mồ côi; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em lang thang; trẻ em lao động nặng nhọc; trẻ em người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai; trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em bị tai nạn thương tích...

Đề án triển khai tập trung vào các chương trình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có khó khăn như: Chương trình hỗ trợ y tế; giáo dục; các đợt hoạt động xã hội Vì trẻ em; hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế gia đình nghèo có trẻ em; Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình khác...

Đề án tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

2. Tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội tham gia, hưởng ứng đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em

3. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực

4. Quản lý và sử dụng Qũy Bảo trợ trẻ em theo quy định pháp luật

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận động

   Xem chi tiết nội dung Đề án tại đây:
   1983_QD-UBND De an van dong dong gop Quy Bao tro tre em 2016-2020.pdf


Nguồn tin: Phong BV,CSTE
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 29/06/2016 .Lượt xem: 1200 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020