Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Góp ý dự thảo Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Công văn số 2243/UBND-VX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thành Dự thảo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Chương trình)

Thực hiện Công văn số 2243/UBND-VX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thành Dự thảo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Chương trình). Để Chương trình được ban hành đúng quy định, triển khai đạt hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh kính đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình (toàn bộ nội dung Chương trình được đăng tải tại đây:  Dự thảo lần 1.docPL 01.xlsPL2, 3,4,5, 6,7.xlsPL 08.xlsPL 09.xlsPL 10.xls).

Văn bản góp ý của các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh) trước ngày 24/6/2016 để tổng hợp, hoàn chỉnh Chương trình gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định (xin gửi trước qua địa chỉ mail: giamngheo.quangnam@gmail.com).
Nguồn tin: Văn phòng giảm nghèo
Người đăng: Nguyễn Thanh Riệm .Ngày đăng: 20/06/2016 .Lượt xem: 1924 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ
Chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội