Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Ngày 22/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Chương trình).

Trẻ em huyện Núi Thành tham gia góp ý sửa đổi Luật BV,CS&GD Trẻ em

Mục tiêu của Chương trình là Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em; tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể: 

  - 100% huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông về quyền tham gia của trẻ em.

- 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và 70% cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

- 100% văn bản, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.

- 90% quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường và cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến của trẻ em.

- 100% huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ít nhất 01 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Đối tượng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, các nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.

          Nội dung chính của Chương trình:

          1. Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

          2. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

          3. Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

          Xem chi tiết Kế hoạch tại đây:
          Ke hoach 340 UBND triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của TE giai đoạn 2016-2020.doc


Nguồn tin: phòng BV,CSTE
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 27/01/2016 .Lượt xem: 1853 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Các tin cũ hơn:
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020