Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 15/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016- 2020 (Chương trình).


Mục tiêu của Chương trình là Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho mọi trẻ em, thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại.

Theo đó, Chương trình phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5% tổng số trẻ em. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời; 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng, củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em và đưa hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có hiệu quả.

Đối tượng chính của Chương trình là Trẻ em, ưu tiên trẻ em cần bảo vệ đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Nội dung chính của Chương trình:

          1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em.

2. Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3. Duy trì và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em.

4. Hoàn thiện hệ thống theo dõi và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình.

5. Bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính

Chương trình tập trung vào các giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trẻ em, đưa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở tỉnh và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em trong toàn xã hội.

3. Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, mô hình bảo vệ trẻ em có chất lượng, tăng cường xã hội hoá trong việc tổ chức các hoạt động bảo vệ trẻ em.

4. Đa dạng hoá việc huy động và sử dụng nguồn lực tài chính từ nhà nước, cộng đồng và quốc tế cho việc thực hiện chương trình; ưu tiên nguồn lực cho địa phương có nhiều trẻ em nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

5. Bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch hàng năm để thực hiện chương trình.

            Xem Chương trình chi tiết tại đây:
           QD 190_UBND Chuong trinh BVTE tinh Quang Nam giai doan 2016-2020.pdf
          
QD 190 Chuong trinh BVTE tinh Quang Nam giai doan 2016-2020.doc
         
   

Nguồn tin: phòng BV,CSTE
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 27/01/2016 .Lượt xem: 1739 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020