Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1235/QĐ-Tg phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Chương trình).

Mục tiêu của Chương trình là tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia mọi trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em.
Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể: 
- 100% pháp luật, chính sách về trẻ em ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em;
- 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em;
- 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em;
- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ít nhất 02 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
Đối tượng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.
Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.
2. Các cơ quan nhà nước khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em; nhà trường, cộng đồng, xã hội khi xây dựng và thực hiện quyết định, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em phải tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em bằng các hình thức phù hợp.
3. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện Chương trình; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động, các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.
4. Mở rộng hợp tác quốc tế về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tranh thủ nguồn lực, kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế. Chủ động tham gia và đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế về quyền tham gia của trẻ em như diễn đàn trẻ em, liên hoan gặp mặt trẻ em.

          Nội dung chính của Chương trình:

          1. Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

          2. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

          3. Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

  Xem chi tiết Quyết định tại đây: 1235_QD_TTg.pdf
Nguồn tin: Phòng BVCSTE
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 06/01/2016 .Lượt xem: 824 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020