Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tên thủ tục
Lĩnh vực
select
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Trình tự, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội
2 Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Bảo trợ xã hội
3 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
4 Thẩm định điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
5 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
6 Tiếp nhận báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tạm ứng tiền lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm của viên chức quản lý và người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
7 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
8 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
9 Đăng ký quy chế trả tiền lương, thù lao đối với viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
10 Thủ tục ngừng đình công Lao động - Việc làm
11 Thủ tục hoãn đình công Lao động - Việc làm
12 Thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động Lao động - Việc làm
13 Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động Lao động - Việc làm
14 Thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn Lao động - Việc làm
15 Thẩm định phương án giải quyết lao động dôi dư Lao động - Việc làm
16 Thủ tục định hạng lại doanh nghiệp nhà nước Lao động - Việc làm
17 Thủ tục định hạng doanh nghiệp nhà nước Lao động - Việc làm
18 Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể Lao động - Việc làm
19 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Lao động - Việc làm
20 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Bảo trợ xã hội
21 Thủ tục công nhận, gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động là người khuyết tật được hưởng ưu đãi Bảo trợ xã hội
22 Thủ tục tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội
23 Thủ tục cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội