Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
81 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 83/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 916 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
17/06/2016
82 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1043 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/2016
83 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 922 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27/05/2016
84 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 754 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh sách cơ sơ sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
11/07/2016
85 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 947 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/05/2016
86 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 632 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
19/05/2016
87 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 383 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
01/07/2016
88 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 439 lượt / Tải về: 0 lượt

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
01/07/2016
89 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 90/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 437 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/07/2016
90 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 91/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 417 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
01/07/2016
91 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 93/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 436 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
01/07/2016
92 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 420 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
01/07/2016
93 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 95/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 443 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
01/07/2016
94 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 97/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 447 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
01/07/2016
95 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 108/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 419 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30/06/2016
96 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 34/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 941 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14/05/2016
97 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 836 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
15/05/2016
98 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 57/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 482 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
01/07/2016
99 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 77/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 459 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
01/07/2016
100 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 426 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
01/07/2016