Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
41 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1186 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017
42 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 274/STTTT-CTTĐT ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 1107 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc tham gia dự thi đồng hành với di sản Quảng Nam qua Internet
04/04/2017
43 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 398/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1015 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
31/03/2017
44 Quyết định của Bộ LĐTBXH
Số/Ký hiệu: 376/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Doãn Mậu Diệp
Đã xem: 858 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
14/03/2017
45 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 342/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 687 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
30/12/2016
46 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 954 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
28/12/2016
47 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 159/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1032 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
29/11/2016
48 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 155/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 942 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
18/11/2016
49 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 145/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 994 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá VIệt Nam số 11
06/10/2016
50 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 981 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14/11/2016
51 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4702/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 988 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
29/12/2016
52 Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 6083/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh
Đã xem: 1169 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
06/12/2016
53 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 153/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 819 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
20/10/2016
54 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 786 lượt / Tải về: 0 lượt

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
02/12/2016
55 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 21/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
30/06/2016
56 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1108 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
30/06/2016
57 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1001 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ từ ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
30/06/2016
58 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 24/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1087 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
30/06/2016
59 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1085 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
30/06/2016
60 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 26/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1055 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
30/06/2016