Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 319 items in 16 pages
21 Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BKHCN ; Người ký: Phạm Công Tạc
Đã xem: 803 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
03/06/2019
22 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1119 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
09/05/2019
23 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2019/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 894 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
14/05/2019
24 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 04/2019/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 787 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
24/05/2019
25 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2003/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 633 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/06/2019
26 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 800 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
10/04/2019
27 Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 829/QĐ-BTTTT ; Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Đã xem: 517 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
31/05/2019
28 Công văn của Sở
Số/Ký hiệu: 814/LĐTBXH-LĐVL ; Người ký: Nguyễn Thùy
Đã xem: 487 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN năm 2020
28/05/2019
29 Công văn của Tổng cục Dạy nghề
Số/Ký hiệu: 668/TCGDNN-ĐTCQ ; Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Đã xem: 698 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
26/04/2019
30 Kế hoạch của Ban Bí thư
Số/Ký hiệu: 14 - KH/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 640 lượt / Tải về: 0 lượt

thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
08/04/2019
31 Thông báo kết luận của Bộ chính trị
Số/Ký hiệu: 53-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 646 lượt / Tải về: 0 lượt

về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
30/03/2019
32 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 15/2018/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Lê Tấn Dũng
Đã xem: 1108 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
12/10/2018
33 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Đào Ngọc Dung
Đã xem: 944 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
08/01/2019
34 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 986 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
29/11/2018
35 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 1441 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
06/06/2018
36 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 37/2018/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 904 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
25/10/2018
37 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
Số/Ký hiệu: 25/2018/TT-NHNN ; Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Đã xem: 957 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
24/10/2018
38 Thông tư của Bộ công thương
Số/Ký hiệu: 36/2018/TT-BCT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 811 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
16/10/2018
39 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2018/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 788 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
19/10/2018
40 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1497/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 583 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
08/11/2018