Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 303 items in 16 pages
1 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 52/QĐ - UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 61 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
07/01/2020
2 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 73/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 453 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
05/09/2019
3 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3200/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 395 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/10/2019
4 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 06/2019/TT-BTTTT ; Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đã xem: 483 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
19/07/2019
5 Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BKHCN ; Người ký: Phạm Công Tạc
Đã xem: 499 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
03/06/2019
6 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 827 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
09/05/2019
7 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2019/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 683 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
14/05/2019
8 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 04/2019/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 614 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
24/05/2019
9 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2003/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 465 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18/06/2019
10 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 636 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
10/04/2019
11 Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 829/QĐ-BTTTT ; Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Đã xem: 384 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
31/05/2019
12 Công văn của Sở
Số/Ký hiệu: 814/LĐTBXH-LĐVL ; Người ký: Nguyễn Thùy
Đã xem: 365 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN năm 2020
28/05/2019
13 Công văn của Tổng cục Dạy nghề
Số/Ký hiệu: 668/TCGDNN-ĐTCQ ; Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Đã xem: 510 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
26/04/2019
14 Kế hoạch của Ban Bí thư
Số/Ký hiệu: 14 - KH/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 504 lượt / Tải về: 0 lượt

thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
08/04/2019
15 Thông báo kết luận của Bộ chính trị
Số/Ký hiệu: 53-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 518 lượt / Tải về: 0 lượt

về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
30/03/2019
16 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 15/2018/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Lê Tấn Dũng
Đã xem: 930 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
12/10/2018
17 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Đào Ngọc Dung
Đã xem: 779 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
08/01/2019
18 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 852 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
29/11/2018
19 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 1258 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
06/06/2018
20 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 37/2018/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
25/10/2018