Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Ngày 09/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1983/QĐ-UBND ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (Đề án).
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban chi dao chung ve cong tac BVCSTE
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban ve Quyen Tham gia cua tre em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban ve cong tac Giao duc-Dao tao tre em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban ve cham soc tre em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban ve cong tac Bao ve tre em
Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Ngày 22/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Chương trình).
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 15/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016- 2020 (Chương trình).
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1235/QĐ-Tg phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Chương trình).
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2361/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016- 2020 (Chương trình).